Makovičky

Súkromná základná škola v Nitre

Spoznajte nás

Naša škola

"Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých rastie ich prirodzená túžba poznávať."

Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých sa prirodzená túžba poznávať, ich zvedavosť a fantázia neotupuje, ale naopak rozvíja a stavia sa na nej. Chceme, aby boli naše deti nielen vzdelané, ale aj samostatné, slušné a šťastné v živote, ktorý na nich čaká za bránami školy.

Sme presvedčení, že deti by mali začať povinnú školskú dochádzku v príjemnej rodinnej atmosfére, ideálne v úzkom kolektíve s učiteľmi, ktorí sú pozorní ku každému jednému z nich. Pre dieťa sú vzťahy, ktoré nadväzuje v škole so spolužiakmi a s učiteľmi, veľmi dôležité. Vytvárajú bázu pre všetko ostatné.

V základnej škole Makovičky vedieme dieťa k neustálemu osobnému prežívaniu učenia sa, k pocitu uspokojenia, sebarealizácie a šťastia. Inými slovami jeho učenie má nadobudnúť nový rozmer a kvalitu, kde sa posilňuje vrodené prirodzené správanie detí, ich vlohy k hravosti, spontánnosti a ich schopnosť údivu a očarenia.

Školský vzdelávací program.pdf

KONTAKTUJTE NÁS

Spoznajte našich učiteľov

"Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti."

Jan Amos Komenský

Mgr. Silvia Seigne

Mgr. Silvia Seigne

V Makovičkách sa stretli učitelia, ktorých práca s deťmi napĺňa a inšpiruje. Spolu vytvárame priestor, kde je všetkým zúčastneným umožnené rozvíjať svoj potenciál a svoje zmysly.
Zoznámte sa s naším tímom, ktorý posúva hranice školy!

Moje meno je Silvia Seigne a od roku 2014 vediem školu Makovičky. Po ukončení štúdia na UKF v Nitre odbor Európske štúdiá – Anglický jazyk, som strávila desať rokov vo Francúzsku ako učiteľka a riaditeľka anglickej jazykovej školy.

Škola je pre mňa živým organizmom, ktorý sa mení, vyvíja a vyžaduje každodennú starostlivosť. Byť súčasťou tohto procesu znamená mať zodpovednosť za vzdelanie a budúcnosť detí. A to je veľká vec!

Mgr. Ivana Urcikánová

slovenský jazyk, čítanie, tvorivé písanie, expedície

Cítim sa dobre v spoločnosti detí. Mám rada ich úprimnosť, hravosť, smiech. Keď sa ráno stretnem so svojimi školskými deťmi, moje bežné starosti zostávajú za dverami. Snažím sa, aby deti prichádzali do školy rady, bez obáv. Aby si pomáhali, prijímali sa a chápali jedinečnosť a inakosť druhých.

Učenie neponímam ako jednostranný proces. Snažím sa deti učiť dobre a ja sa zas učím od nich. Spoznať ich osobnosti, hľadať spôsoby riešenia rôznych situácií v triede a získať aj od nich nové vedomosti. Pretože dieťa môže mať v niektorých oblastiach hlbšie vedomosti či originálnejšie riešenia ako učiteľ.

Celú svoju pedagogickú prax vychádzam z faktu, že deťom je prirodzené a blízke spoznávať svet a samého seba s radosťou. Snažím sa, aby nadšenie z objavovania a učenia sa pokračovalo aj v škole.

Väčšinu mojich hodín tvorí slovenský jazyk, predmet, ktorý som vždy učila veľmi rada. Snažím sa, aby všetky zložky (čítanie, písanie, gramatika, tvorivé písanie) boli v rovnováhe a vzájomne sa prelínali a dopĺňali. Pri práci mi pomáha naša kvalitná školská knižnica, ktorá je neustále dopĺňaná o nové tituly. Obľúbeným predmetom detí je tvorivé písanie, na ktorom využívajú svoju kreativitu a prezentujú svoje výtvory. Expedícia je predmet, kde získavajú poznatky o prírode, geografii, dejinách, a to najmä Slovenska. Snažím sa prepojiť teoretické poznatky s praktickou činnosťou (pokusy, herbár) a posilniť spoluprácu v skupinách.

Mgr. Alena Bystrická

matematika, informatika, expedície

Mala som asi šťastie. Vždy som sa cítila v škole veľmi dobre. Asi k tomu prispeli moji učitelia. Na každom stupni štúdia ma naozaj sprevádzali niekoľkí výnimoční ľudia. Nepamätám si konkrétne poznatky, čo ma kto naučil, pamätám si ich ochotu a vôľu tráviť s nami čas a povzbudzovať nás. Dokázali nám ukázať aj veci mimo osnov, veci, ktoré ich zaujímali a napĺňali, nebáli sa prejaviť pred nami svoje názory.

Na vysokej škole ma učil didaktiku matematiky pán profesor Hejný a som veľmi rada, že môžem učiť matematiku Hejného metódou. Lebo matematika nie je len súbor zručností, je to hlavne spôsob myslenia, je to schopnosť tvorivo riešiť problémy, kriticky myslieť a nevzdávať sa. A to je to, čo by som deťom chcela sprostredkovať.

Stále sa v škole cítim veľmi dobre a stále sa rada učím. Prajem si, aby to tak v budúcnosti cítili aj naše Makovičky.

PaedDr. Eva Kóňová

prvý a druhý ročník

Svoje povolanie beriem ako poslanie, v ktorom som sa našla a napĺňa ma.

Už ako dieťa som sa hrávala na učiteľku. V škole sa mi nepáčilo učiť sa poučky od slova do slova a neustále sedenie s rukami za chrbtom bolo pre mňa ubíjajúce. Povedala som si, že budem učiteľkou a vo svojej triede vytvorím oázu pokoja, kde si deti budú môcť povedať svoj názor, kde budú prijímať vedomosti formou hry alebo vytvorením situácie, ktorej pravidlá si určíme spoločne. Chcem od detí, aby to čo sa naučia, vedeli aj skutočne používať.

Aj slovenský jazyk či matematika sa dajú učiť netradične, bez príkazov a zákazov – jednoducho zážitkovo. Vediem deti k vzájomnému rešpektu a hry prispôsobujem momentálnej situácii v triede, ich vedomostiam, schopnostiam a tiež zručnostiam. Nielenže sa teším, ale aj ich chválim za to, ak niečo objavujú a hľadajú súvislosti medzi jednotlivými vecami.

Mgr. Martina Zderková

informatika, výtvarná výchova, školský klub

Umenie ma sprevádza už od detstva ako forma psychohygieny, oddychu a osobného naplnenia. Nie je vždy dôležitý produkt, ale čistá myseľ. Láska k umeniu ma priviedla k štúdiu propagačnej, počítačovej grafiky. Neskôr som svoje vedomosti zúročila v podnikaní. Dnes som však veľmi rada, že som dala priestor učiteľke, ktorú nosím v sebe.

Umenie a IT ma sprevádza aj v Makovičkách.

Naše deti vediem k tomu, aby mali radosť a odreagovali sa prostredníctvom výtvarnej výchovy. Experimentovanie s farbami, precítenie farieb, perspektíva, proporcie, fantázia i prísna matematika – aj to je výtvarná výchova. Snažím sa vyhradiť pre deti kvalitný čas na tvorenie, aby každé dieťa malo možnosť pretaviť to svoje. Deti rozvíjajú zmysly, cvičia svoju trpezlivosť a vytrvalosť.

Na hodinách informatiky deťom pomáham pri práci na ich projektoch: od vyhľadávania informácií (v knihách, internet), cez diskusiu, až po finálny projekt. Ich zvedavosť a túžba po nových poznatkoch zabezpečí, že vždy máme plno práce a ja som vďačná, že môžem byť facilitátorom tohto procesu.

Unikátny nástroj na rozvoj detských zručností ACCELIUM EDU je ďalšia moja parketa. Rozvíja v deťoch sociálne myslenie, ukazuje ako riešiť každodenné situácie a konflikty a tiež ako znášať svoje rozhodnutia a následky. Dodáva deťom sebadôveru a s tým im rada pomôžem. Accelium Edu je plnohodnotný program, ktorý sme zaradili do rozvrhu, aby sa žiaci pomocou strategických hier naučili kognitívne, sociálne a emocionálne zručnosti.

Mgr. Elena Kováčiková, PhD.

anglický jazyk

Mojím životným mottom je, že iskra robí oheň a ja angličtinu milujem. Takto sa snažím “rozhorieť” aj naše Makovičky, aby sebavedome používali cudzí jazyk tam, kde ho budú potrebovať. Na hodinách spolu s postavičkami a emotikonmi z Cool English School prechádzame slovíčka a frázy, ktoré si deti precvičujú a upevňujú pomocou príbehov z knižiek, pesničiek a rytmických básničiek. Gramatiku sa učíme hlavne z kontextu a používaním, iba ako prostriedok vyjadrovania, bez definícií a poučiek. Väčšinu času sa sústreďujeme na konverzáciu a každodenné použitie angličtiny. Snažím sa s deťmi hovoriť po anglicky aj mimo hodín angličtiny, počas obeda a cez prestávky, aby sa naučili čo najbezbolestnejšie a prirodzene “prepínať” medzi slovenčinou a angličtinou.

Popri učení si počas hodín posilňujeme aj hodnoty spolunažívania, rešpektu, empatie, pomoci druhým, ako aj princípy spolupráce a férového rozdelenia práce a hodnotenia.

Mgr. Janka Slezáková

školský klub

Fantázii sa medze nekladú, obzvlášť pri deťoch. Jedno je isté, deti nás môžu veľa naučiť!

Poobedňajšia siesta ohlasuje začiatok popoludňajších aktivít v škole: čítanie, tvorenie a veľmi obľúbená voľná hra vonku. Od 13h30 môžu mať deti ešte vyučovanie – maľovanie, informatiku, projekty či individuálnu prácu s učiteľom.

Práca v klube Makovičky ma baví a inšpiruje. S deťmi veľa tvoríme, hráme sa spoločenské hry, tancujeme, relaxujeme a trávime čas na školskom dvore.

Dvadsaťpäť rokov som pracovala v administratíve a popri tejto práci som vychovávala svoje tri deti. Rada som sa zúčastňovala a pomáhala pri ich školských aktivitách, na rozličných krúžkoch či súťažiach. Prostredie školy a energia detí, ktorá ho napĺňa, ma vždy priťahovalo.

Srdcom som dobrovoľník v širokom spektre činností: kultúra, Červený kríž, stretnutia so staršími ľuďmi a samozrejme s deťmi!

Deň v škole

"Žiaci si majú zo škôl nosiť nie učené knihy, ale poriadne vypestovanú myseľ, srdce, jazyk a ruky, tak aby po všetky dni svojho života nenosili múdrosť v knihách, ale vo svojom vnútri, a aby ju preukazovali svojimi skutkami. Nestačí mať dobré knihy, treba ich horlivo čítať, a nielen čítať, ale im aj správne rozumieť."

Jan Amos Komenský

Priestor a čas
Jedným z našich hlavných cieľov je zabezpečiť pre deti optimálne prostredie bez stresu, v ktorom sa môžu naplno rozvíjať. Rodinná atmosféra, láska a porozumenie tvoria atmosféru našej malotriedky.

Kasíno hry zdarma

Nižšie je zoznam online kasín, u ktorých sa podarilo previesť hry do verzie „zdarma“. Samozrejme, že pri verzií kasíno hry zdarma nie je možnosť vyhrať milióny tak ako u nich, je tu však možnosť si ich natrénovať a tieto znalosti potom využiť pri hraní za peniaze. To že výsledok hry je skutočne náhodný je zabezpečené programom od technologického giganta Sun Miscrosystems a samotný program sa volá „generátor náhodných čísel“. Kasíno hry bežia na pozadí tohto programu umiestneného mimo ich dosahu a to znamená, že online kasíno nemôže ovlyvniť výsledok hry.

Ak sa rozhodnete registrovať a hrať kasíno hry v ktoromkoľvek online kasíne z zoznamu nižšie, môžete očakávať následovné plusy:

Poskytujeme deťom bezpečný priestor a nechávame im čas, aby uchopili veci vlastným spôsobom, smeli napredovať vlastným tempom, mohli robiť chyby, klásť otázky a spolupracovať so svojimi kamarátmi. Viac hláv, viac rozumu. Je úžasné sledovať, koľko tvorivej energie je v našich Makovičkách!

Rozhovor
To, ako učiteľ komunikuje s deťmi a ako deti medzi sebou, je vizitkou dobrej školy. V rozhovore sú skryté hodnoty, ktoré deťom vštepujeme, vzájomný rešpekt i sebaúcta. V rozhovore sú dôležité otázky, ktoré učiteľ kladie. Vzbudzujú zvedavosť a umožňujú dieťaťu zmysluplne sa učiť. Učiteľ je citlivý a intuitívny; pomáha, nabáda a zároveň necháva deťom priestor, aby samé nachádzali odpovede.

Dobrý učiteľ vedie so žiakmi nepretržitý dialóg, cez ktorý deti vstupujú do neznámej krajiny, ktorú chcú objavovať, a ktorej zákonitosti chcú pochopiť. Sprevádzať ich po tejto krajine je radosť. Učiteľ má k dispozícii množstvo rôznych metód a postupov, aby deti naučil potrebný balík vedomostí.

Nútiť ich však obzerať sa po okolitej krajine bez záujmu, hoci aj s výbornými metódami, je márne. Preto rozhovor s deťmi, ktorý v nich prebudí zvedavosť a záujem, je kľúčový pre všetko učenie. A v takomto prípade hovoríme o efektívnom učení sa. Žiak má pocit autonómie, dobrovoľnosti a vnútornej motivácie.

Emocionálna inteligencia
Sociálno-emocionálny rozvoj detí je veľmi dôležitý. Ak by sme zanedbali tento dôležitý aspekt rozvoja dieťaťa, nemohli by sme deti viesť k získavaniu nových vedomostí. Deti učíme emócie identifikovať a pracovať s nimi tak, aby boli pánmi svojho konania, svojich slov a myšlienok. Táto práca je integrálnou súčasťou nášho dňa, je včlenená do učebného procesu.

Každé dieťa má založený svoj denník, ktorému venujeme osobitú pozornosť. Práca s denníkom pomáha dieťaťu nazrieť do svojho vnútorného sveta a pochopiť ho.

Hudba a dramatika
Hudba podporuje u detí rozvoj emocionálnych a estetických zážitkov. Podnecuje k spontánnemu pohybovému prejavu a k veľkej túžbe vyjadrovať sa. V našej škole prebúdzame lásku k hudbe, k spevu a k hre na hudobné nástroje. Rozvíjame hudobnosť detí, vlastnú hudobnú predstavivosť a tvorivosť.

V dramatických hrách deti dostávajú príležitosť zažiť rôzne situácie – každodenné i tie zo sveta fantázie. Deti sa v hereckých rolách vžívajú do pocitov iných ľudí a pozerajú sa na problém ich očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok a názorov. Divadlo pomáha deťom ľahšie sa zaradiť do kolektívu, komunikovať medzi sebou, vnímať individualitu každého. Veľmi obľúbené je medzi deťmi aj tieňové a bábkové divadlo.

Blog

ČO CHYSTÁME A ČO SME ZAŽILI

Galéria

Sme úžasné Makovičky, múdre máme my hlavičky, keď sa ráno stretneme, všetko hravo zvládneme!

Kontakt

Napíšte nám alebo nás navštívte

SZŠ Makovičky

Baničova 14,
949 01 Nitra

SILVIA SEIGNE: +421 907 941 958

ZSMAKOVICKY@ZSMAKOVICKY.SK

Súkromná základná škola Makovičky bola do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená dňa 19.08.2014 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2014-5885/20504:2 – 10C0. Škola bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 30.08.2014. Zriaďovateľom školy je občianske združenie Makovičky. IČO: 42 365 821


   

   

   

  V školskom roku 2022/2023 má SZŠ Makovičky stanovené nasledovné školné:
  385 € mesačne 10 mesiacov v roku
  Jednorázový registračný poplatok je 90 € – uhrádza sa iba jedenkrát, a to pri zápise do školy.

  Školné zahŕňa:

  • dopoludňajšie a popoludňajšie vyučovanie v malom triednom kolektíve
  • súkromný školský klub detí
  • posilnenú výučbu anglického jazyka
  • diferencovanie vyučovania s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní a výchova modernými prístupmi
  • sociálno-emocionálny rozvoj detí

  Školné tiež zahŕňa:

  • materiálno-technické zabezpečenie žiaka: všetky pomôcky, učebnice, učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, učebnice a pracovné listy na anglický jazyk, všetky potreby na výtvarnú výchovu
  • náklady spojené so zabezpečením kultúrnych a športových podujatí, exkurzií, workshopov, ktoré sú súčasťou nášho vzdelávacieho programu
  • individuálnu spoluprácu s rodičmi

  Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu. V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách a strava.
  Škola poskytuje súrodeneckú zľavu vo výške 20 % zo základnej mesačnej sumy.