Makovičky

Súkromná základná škola v Nitre

Spoznajte nás

Aktuality

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
pre žiakov SZŠ Makovičky

na stiahnutie vo formáte .doc


Naša škola

"Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých rastie ich prirodzená túžba poznávať."

Sme presvedčení, že deti by mali začať povinnú školskú dochádzku v príjemnej rodinnej atmosfére, ideálne v úzkom kolektíve s pani učiteľkou, ktorá je pozorná ku každému jednému z nich. Preto sme sa rozhodli dať škole s nízkym počtom žiakov druhú šancu. Veríme, že kvalita tohto vyučovania je veľmi dôležitá a potrebná pre naše deti.

V základnej škole Makovičky chceme viesť dieťa k neustálemu osobnému prežívaniu učenia sa, k pocitu uspokojenia, sebarealizácie, šťastia. Inými slovami jeho učenie má nadobudnúť nový rozmer a kvalitu, kde sa posilňuje vrodené prirodzené správanie detí, ich vlohy k hravosti, spontánnosti a ich schopnosť údivu a očarenia.

Staviame na úzkom vzťahu dieťa – učiteľ – rodič. Pre dieťa sú vzťahy, ktoré nadväzuje v škole so spolužiakmi a s učiteľmi veľmi dôležité. To ako sa v škole cíti vytvára bázu pre všetko ostatné. Podchytiť tento citlivý rozvoj osobnosti sa dá len pravidelnou a častou spoluprácou rodiča a učiteľa.

Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých sa prirodzená túžba poznávať, ich zvedavosť a fantázia neotupuje, ale naopak rozvíja a stavia sa na nej. Chceme, aby boli naše deti nielen vzdelané, ale aj samostatné, slušné a šťastné v živote, ktorý na nich čaká za bránami školy.

KONTAKTUJTE NÁS

Spoznajte našich učiteľov

"Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti."

Jan Amos Komenský

Mgr. Vladimíra Konopásková

Hudobná a hudobno – dramatická sekcia, Projekty, Školský klub

Hudba je pre mňa ako vesmír. Nikdy a nikde nekončí.

Práca s deťmi a hudbou ma sprevádza životom a obohacuje ma. Je plná prekvapení, vážnych, aj vtipných situácií. S hudbou a deťmi sa nič nestane dvakrát rovnako, dôležité je, naučiť sa využívať ich potenciál. A práve to ma láka najviac…
Je pre mňa odmenou, že v súkromnej základnej škole Makovičky môžem zúročiť svoje vedomosti a skúsenosti.
Deti vediem k hudbe a hudobno-dramatickej činnosti. Učíme sa spievať, hrať na flaute, bubnoch, Orffových a iných hudobných nástrojoch. Popri činnostiach využívajúcich prvky psychoterapie, muzikoterapie, arteterapie, logopédie a relaxácie sa zameriavam sa aj na individuálne precvičovanie a učenie sa s deťmi. Počas dopoludňajšieho vyučovania som ich tútorkou. Venujeme sa tomu, čo je práve potrebné. Od čítania, počítania, písania, vlastivedy, dopravnej výchovy, prírodovedy cez zábavné hry, tvorivé činnosti a prácu s informačno-komunikačnými technológiami. Časť popoludňajšieho vyučovania vypĺňajú projekty, nacvičovanie programov či návšteva rôznych podujatí.
Sme ako jedna rodina a teším sa, čo všetko nás spolu ešte čaká.

Z mojich aktivít a skúseností 2016:

 • 2-ročný systemický výcvik v hudobno-dramatických terapiách v Bratislave, Mgr., MgA. Zdeňek Šimanovský
 • Roadshow Moderný učiteľ 2016
 • Moderné metódy výuky hry na zobcovú flautu, prof. Ján Kvapil
 • gospelový spevácky workshop so záverečným koncertom v Koncertnej sieni Klarisky pod vedením britskej lektorky Andrey Encinas a speváčky Anky Repkovej so speváckym zborom Spievanie nás baví
 • Úvod do arteterapie; Techniky arteterapie I.; Techniky arteterapie (AnimaMundi)
 • Akreditovaný kurz pre zbormajstrov a hudobníkov v Pardubiciach

PaedDr. Majka Sotáková

riaditeľka, triedna učiteľka

V prvom ročníku základnej školy som mala veľmi milú pani učiteľku. Keď sa nás pýtala, čím by sme chceli byť, povedala som, že tiež chcem byť učiteľkou. Pamätám sa, ako sa na mňa usmiala. Možno ju to potešilo tak, ako mňa teraz tešia moji žiaci. Mám ich veľmi rada. Pomáham im riešiť každodenné problémy, ktoré sú v našom uponáhľanom svete veľmi časté.

Učím už vyše tridsať rokov a môžem povedať, že ma táto práca naozaj obohacuje. Každý deň vidím natešené očká zvedavých detí, ktoré objavujú svet. Je to úžasné. Snažím sa im vytvoriť príjemné pracovné prostredie bez stresov, v ktorom sa dá lepšie pracovať. Riešime zaujímavé úlohy primerané veku. Vytvoriť školu, v ktorej nemusím ale chcem byť, bolo pre mňa vždy dôležité.

Správna motivácia, pozitívne myslenie a individuálny prístup robia školu hravou. Pomáhame si navzájom, chceme byť múdri a dobrí, učíme sa tolerovať jeden druhého a komunikovať medzi sebou. Každý deň je pre nás novou výzvou posunúť sa o krôčik ďalej. Získané poznatky sa snažíme logicky prepájať, využívame momentálne situácie, ktoré prináša život.

Učiteľ by mal byť aj dobrý psychológ, mal by poznať a rešpektovať potreby dieťaťa.
Ja sa snažím byť trpezlivá, ale hlavne spravodlivá. To sú moje silné stránky, ktoré mi pomáhajú v mojej práci. Samozrejme, že všade musia platiť určité pravidlá, bez ktorých by sme nevedeli hľadať správnu cestu. Úlohou učiteľa je vytvárať kolektív detí, ktoré dokážu rozlíšiť dobré od zlého, dokážu vyjadriť svoj názor, počúvať a byť vypočutí.

Vo voľnom čase rada cestujem, často chodím do prírody. Tam čerpám novú energiu, aby som ju mohla rozdávať deťom. Už tretí rok pracujem v školičke, kde sa nám toto všetko darí. Sme malý kolektív, každý deň dokážeme hravo zvládnuť všetky úlohy a posúvať sa ďalej správnym smerom. Máme úžasné deti a každý deň sa tešíme do školy.

Mgr. Silvia Seigne

Anglický jazyk, výtvarná sekcia

V škole Makovičky sa stretli tri učiteľky, ktoré sú rady s deťmi, ktorých práca s deťmi inšpiruje a posúva ďalej. Je dôležité deťom dať, ale aj od detí prijať. Je tiež dôležité deti naučiť dávať a prijímať medzi sebou.

Som veľmi vďačná za naše Makovičky – za deti, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života v škole. Hreje ma pri srdci, že skôr ako spomínať na “školu Makovičky”, budú spomínať nato, že raz boli Makovičkou.

Po ukončení štúdia na filozofickej fakulte, odbor Európske štúdiá – Anglický jazyk, som strávila desať rokov vo Francúzsku. Po návrate na Slovensko, do mojej rodnej dedinky v Ladiciach, ma zamrzelo rušenie malotriednych škôl v regióne. Rozhodla som sa založiť občianske združenie Makovičky a zriadiť školu Makovičky. Moja motivácia bola a zostáva jednoduchá: umožniť našim deťom plne sa rozvíjať a byť šťastnými v škole. Na svete existuje veľa takých škôl ako tá naša. Aj my sa chceme k nim pridať, snažiť sa, vzdelávať sa a otvárať sa svetu.

Náš spoločný cieľ je vytvoriť miesto, otvorenú platformu, kde je všetkým zúčastneným umožnené rozvíjať svoj potenciál a svoje zmysly. Deti aj učitelia majú právo učiť sa v prostredí, ktoré ich i

Deň v škole

"Na dobrom začiatku všetko záleží."
Jan Amos Komenský

deň v škole

Sme úžasné makovičky,
múdre máme my hlavičky.
Keď sa ráno stretneme,
všetko hravo zvládneme!

Naša hymna odráža atmosféru v našej triede. Príďte sa pozrieť!

Deň je organizovaný tak, aby si v ňom každé dieťa našlo svoje miesto. Pracujeme v skupinách, ale aj všetci spolu. Viac hláv, viac rozumu. Je úžasné sledovať, koľko tvorivej energie je v našich Makovičkách. Učiteľ je citlivý a intuitívny. Pomáha, nabáda a zároveň necháva deťom priestor, aby samé nachádzali odpovede.

Jedným z našich hlavných cieľov je zabezpečiť pre deti optimálne prostredie bez stresu. Jedine tak sa dieťa môže naplno rozvíjať. Rodinná atmosféra, láska a porozumenie tvoria atmosféru našej malotriedky.

Dopoludnia sa nesedí len v laviciach. Využívame celý priestor školy: aktivity na koberci, pred tabuľou, v telocvični, v ateliéri, v hudobnej triede. Využívame tvorivé a aktivizujúce metódy, ktoré nás sprevádzajú hlavným a doplňujúcim učivom. Deti podľa potreby pracujú v menších skupinkách s tútorom. Majú možnosť venovať sa precvičovaniu, diskusiám i hravým aktivitám. Dochádza k prehlbovaniu učiva.

Na čítanie máme čas – rozprávame sa o deji, diskutujeme o situáciách z príbehu, vymýšľame dokončenia, vciťujeme sa do postáv, hráme scénky a dokresľujeme ich. Školská knižnica sa nám postupne zapĺňa slovenskými i anglickými knižkami. V ateliéri máme špeciálny čitateľský kútik – kto chce mať pokoj, stratí sa tu vo svete svojej knižky.

V triede koluje špeciálny zošit. Sú v ňom naše príbehy nielen zo školy, ale aj vzácne chvíle strávené doma s rodičmi, starými rodičmi či na výletoch. Tieto príbehy nás zbližujú, lepšie sa spoznávame a nažívame si naozaj ako jedna veľká rodina.

Každé dieťa má tiež založený svoj denník, ktorému venujeme osobitú pozornosť. Práca s denníkom pomáha dieťaťu nazrieť a pochopiť svoj vnútorný svet.

Po obede máme siestu, voľno. Potom začíname hudbou, maľovaním alebo angličtinou. Tieto aktivity sú integrálnou súčasťou nášho výchovno-vzdelávacieho procesu. Po olovrante majú deti čas na svoje hry či iné voľnočasové aktivity. Náš harmonogram je však v rukách detí a učiteľa, ktorí ho občas obrátia hore nohami.

8 – 12 hod            Dopoludňajšie vyučovanie

12 – 13 hod            Obed a siesta

13 – 14.30 hod        Popoludňajšie vyučovanie

14.30 – 16. 30 hod        Školský klub

anglický jazyk

Anglický jazyk je neoddeliteľnou súčasťou takmer každého dňa v škole.

Naše hodiny angličtiny nie sú klasické – môžu sa prelínať s inými predmetmi a veľakrát máme projekty či aktivity v rámci školského klubu, ktoré sú v angličtine.

Hodina začína v kruhu. Pracujeme s učebnicou ale aj s autentickým materiálom. Dôraz sa kladie v prvom rade na nasávanie jazyka a rozprávanie, potom na identifikáciu gramatických štruktúr.

Angličtina je, má byť, a v dnešnej dobe musí byť, pre deti živým jazykom, ktorý im umožní pýtať sa na reálne veci v reálnom čase – tu a teraz.

hudobno-dramatický

Hudba podporuje u detí rozvoj emocionálnych a estetických zážitkov. Podnecuje k spontánnemu pohybovému prejavu a k veľkej túžbe vyjadrovať svoje city, pocity, skúsenosti, spôsobilosti, poznatky, postoje a hodnoty.

V našej škole prebúdzame lásku k hudbe, k spevu a k hre na hudobné nástroje. Rozvíjame hudobnosť

detí, vlastnú hudobnú predstavivosť a tvorivosť. Spájame jednotlivé druhy umenia, využívame metódy a techniky muzikoterapie, arteterapie, biblioterapie, relaxácie. Hľadáme a skúmame hudbu netradičnými spôsobmi, spájame ju s rôznymi oblasťami a témami každodenného života.

Hravou a zážitkovou formou sa učíme spievať v sprievode gitary a klavíra, hrať na zobcových flautách, Orffových a iných hudobných nástrojoch. Odkrývame tajomstvá hudobnej teórie, učíme sa rozlišovať a používať základné hudobno-výrazové prostriedky, spoznávame hudbu iných kultúr, skúmame pôvod zvuku, tónu a hudby, zisťujeme, čo to hudba je, aký má vplyv a význam pre nás.

Zabudnime na naučené vzorce, stereotypy a predsudky a vydajme sa hľadať samých seba cez zvuk, tón, hudbu a ticho.

Hudobno – dramatická činnosť

V dramatických hrách deti dostávajú príležitosť zažiť situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť. Tieto autentické situácie skúmame, opakovane skúšame, meníme možnosti riešenia a vyberáme z nich to najlepšie. Deti sa v hereckých rolách vžívajú do pocitov iných ľudí a pozerajú sa na problém ich očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok a názorov cez dramatický text, spev a pohyb.

Divadlo pomáha deťom ľahšie sa zaradiť do kolektívu, komunikovať medzi sebou, vnímať individualitu každého. Spoločne s deťmi veľa improvizujeme a prechádzame si nácvikom hudobno-dramatického diela od tvorby scenára, návrhov kostýmov, kulís, rekvizít, až po ich vlastné výtvarné poňatie a zhotovenie. Veľmi obľúbené je medzi deťmi aj tieňové a bábkové divadlo s vlastnoručne vyrobenými bábkami.

výtvarná

„Kreativita je inteligencia, ktorá sa zabáva.“ – Einstein

Experimentovanie s farbami, precítenie farieb, perspektíva, proporcie, fantázia i prísna matematika – aj to je výtvarná výchova.

Nie len výkresy, ktoré skrášľujú chodbu školy, ale predovšetkým proces tvorby, kde každé dieťa má možnosť pretaviť to svoje. Deti rozvíjajú zmysly, cvičia svoju trpezlivosť a vytrvalosť.

Pracujeme s rôznym materiálom a používame rôzne techniky – kriedový pastel, olejový pastel, vodové farby a tempera, uhlík, odtláčanie, hry s papierom, priestorová tvorba, modelovanie, land art…
Myslíme si, že držať v ruke štetec je pre dieťa rovnako dôležité ako držať v ruke pero.

projekty

Projektová činnosť predstavuje značnú časť vyučovania v našej škole. Zameriavame sa na projekty z rôznych oblastí života. Témy si vyberáme podľa učiva, ktoré preberáme, výročí v kalendári, zaujímavých správ z tlače, udalostí v spoločnosti, alebo našich ďalších záľub a záujmov.

Vyberáme z niektorých našich projektov za posledné štyri mesiace:

Óda na radosť v rámci Divadelnej Nitry

Vlastné divadelné predstavenie Luskáčik (Vianočná besiedka)

Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ (vesmír, divadelné predstavenie)

Vedecká konferencia – fyzikálne a chemické pokusy, Hráme sa na vynálezcov výzva Centra Slniečko „Bubnujeme – aby bolo deti lepšie počuť“, Úcta k starším, Svetový deň ochrany zvierat, Deň komplimentov (intrasociálne vzťahy, empatia, EQ)

Cyklistika – cyklotrasy, Športujeme radi

Literárna osobnosť – Tomáš Janovic, Svetový deň kníh (diskusný kruh, tvorba ilustrácií)

Každoročné projekty: Hviezdoslavov Kubín, Čítanie s Osmijankom, Detský čin roka, Záložka spája školy, atď.

 

Deti učíme rozhodovať sa, hodnotiť možnosti, vyberať stratégie, ktoré nám umožnia dosiahnuť cieľ. Riešime praktické problémy, vedieme diskusie v kruhu, kde každý dostáva priestor na vyjadrenie svojho názoru a nápadov. Veľa experimentujeme, skúmame a venujeme sa praktickej činnosti. Deti učíme spolupracovať v skupinách, ale aj riešiť úlohy samostatne. Pri kolektívnych projektoch je potrebné vedieť sa navzájom dohodnúť a rozdeliť úlohy tak, aby bol zapojený každý. Veď najdôležitejšie pre dieťa je, keď sa cíti byť dôležité, potrebné a akceptované. Posilňujeme tým jeho sebadôveru, vystupovanie a prejav pred publikom.

Učíme sa pracovať s počítačom, interaktívnou tabuľou, internetom, odbornou literatúrou – vyhľadávať, spracovávať a prezentovať informácie. Integrujeme poznatky z jednotlivých predmetov a spájame výučbu s realitou.

Súčasťou projektov je hodnotenie v kruhu, kedy má možnosť každý každého zhodnotiť, povedať svoje pripomienky, návrhy a odporúčania. Dôraz kladieme na sebahodnotenie – čo sa mi podarilo a čo nie, bodovanie samého seba za svoje výkony a snahu.

“Nechcem byť lepší ako kamarát. Chcem byť lepší ako som bol naposledy.”

Blog

ČO CHYSTÁME A ČO SME ZAŽILI

Galéria

Sme úžasné Makovičky, múdre máme my hlavičky, keď sa ráno stretneme, všetko hravo zvládneme!

Kontakt

Napíšte nám alebo nás navštívte

Makovičky

Baničova 654,
949 01 Nitra

marika.sotakova@gmail.com

silvia.seigne@gmail.com

vladka.konopaskova@gmail.com

0907 941 958

Súkromná základná škola Makovičky bola do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená dňa 19.08.2014 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2014-5885/20504:2 – 10C0. Škola bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 30.08.2014. Zriaďovateľom školy je občianske združenie Makovičky. IČO: 42 365 821

 

 

 

V školskom roku 2020/2021 má SZŠ Makovičky stanovené nasledovné školné:
350 € mesačne 10 mesiacov v roku
Jednorázový registračný poplatok je 90 € – uhrádza sa iba jedenkrát, a to pri zápise do školy.

Školné zahŕňa:

 • dopoludňajšie a popoludňajšie vyučovanie v malom triednom kolektíve
 • súkromný školský klub detí
 • vyučovanie s asistentom učiteľa
 • posilnenú výučbu anglického jazyka
 • diferencovanie vyučovania s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní a výchova modernými prístupmi

Školné tiež zahŕňa:

 • materiálno – technické zabezpečenie žiaka: všetky pomôcky, učebnice, učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, učebnice a pracovné listy na anglický jazyk, všetky potreby na výtvarnú výchovu
  náklady spojené so zabezpečením kultúrnych a športových podujatí, exkurzií, workshopov, ktoré sú súčasťou nášho vzdelávacieho programu
 • prácu s preventívnym programom TIGER, ktorý je zameraný na sociálno-emocionálny rozvoj detí
 • individuálnu spoluprácu s rodičmi formou osobných stretnutí,telefonátov
 • pitný režim

Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu.V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách a strava.
Škola poskytuje súrodeneckú zľavu vo výške 20 % zo základnej mesačnej sumy.

Školné sa platí vopred do konca predchádzajúceho mesiaca (t.j. do 31. 8. na september).