Makovičky

Súkromná základná škola v Nitre

Spoznajte nás

Naša škola

"Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých rastie ich prirodzená túžba poznávať."

Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých sa prirodzená túžba poznávať, ich zvedavosť a fantázia neotupuje, ale naopak rozvíja a stavia sa na nej. Chceme, aby boli naše deti nielen vzdelané, ale aj samostatné, slušné a šťastné v živote, ktorý na nich čaká za bránami školy.

Sme presvedčení, že deti by mali začať povinnú školskú dochádzku v príjemnej rodinnej atmosfére, ideálne v úzkom kolektíve s učiteľmi, ktorí sú pozorní ku každému jednému z nich. Pre dieťa sú vzťahy, ktoré nadväzuje v škole so spolužiakmi a s učiteľmi, veľmi dôležité. Vytvárajú bázu pre všetko ostatné.

V základnej škole Makovičky vedieme dieťa k neustálemu osobnému prežívaniu učenia sa, k pocitu uspokojenia, sebarealizácie a šťastia. Inými slovami jeho učenie má nadobudnúť nový rozmer a kvalitu, kde sa posilňuje vrodené prirodzené správanie detí, ich vlohy k hravosti, spontánnosti a ich schopnosť údivu a očarenia.

Školský vzdelávací program.pdf

KONTAKTUJTE NÁS

Spoznajte našich učiteľov

"Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti."

Jan Amos Komenský

Mgr. Silvia Seigne

zriaďovateľ školy

Škola je pre mňa živým organizmom, ktorý sa mení, vyvíja a vyžaduje každodennú starostlivosť. Byť súčasťou tohto procesu znamená mať zodpovednosť za vzdelanie a budúcnosť detí. A to je veľká vec!

V Makovičkách sa stretli učitelia, ktorých práca s deťmi napĺňa a inšpiruje. Spolu vytvárame priestor, kde je všetkým zúčastneným umožnené rozvíjať svoj potenciál a svoje zmysly.
Zoznámte sa s naším tímom, ktorý posúva hranice školy!

Mgr. Alenka Bystrická

riaditeľka školy, učiteľka matematiky

Mala som asi šťastie. Vždy som sa cítila v škole veľmi dobre. Asi k tomu prispeli moji učitelia. Na každom stupni štúdia ma naozaj sprevádzali niekoľkí výnimoční ľudia. Pamätám si ich ochotu a vôľu tráviť s nami čas a povzbudzovať nás. Dokázali vykročiť aj mimo osnov, ukázali nám veci, ktoré ich zaujímali a napĺňali, nebáli sa prejaviť pred nami svoje názory.

Pre našich žiakov vytvárame podobný priestor. Priestor, kde je žiak prijatý, kde cíti, že na ňom záleží, že je súčasťou dobrodružstva a nie iba pasívnym divákom.

Na vysokej škole ma učil didaktiku matematiky pán profesor Hejný a som veľmi rada, že môžem učiť matematiku Hejného metódou. Lebo matematika nie je len súbor zručností, je to hlavne spôsob myslenia, je to schopnosť tvorivo riešiť problémy, kriticky myslieť a nevzdávať sa. A to je to, čo by som deťom chcela sprostredkovať.

Mgr. Jarmila Fridrichová

triedna učiteľka na 1. stupni

Som učiteľkou už desať rokov. Pracovala som vo viacerých školách aj škôlkach na Slovensku aj v Čechách. Makovičky ma oslovili svojím prístupom k deťom a celkovému spôsobu vyučovania bez obmedzujúceho známkovania detí a nadmerného tlaku na výkon.  

Páči sa mi, ako deti v malom kolektíve napredujú a navzájom sa obohacujú. Vždy si nájdeme čas na rozhovor, pomáham im zvládať rôzne situácie. Osobnosť dieťaťa sa tak formuje celistvo, vo vzťahu k sebe aj k ostatným.

Mojimi srdcovkami sú čítanie a hudba. V deťoch prebúdzam lásku ku knihám. Čítanie je náročné zvládnuť, ale netreba zabúdať na pôžitok z krásneho príbehu.  A hudba, tá nás sprevádza celým dňom. Deti si obľúbili flauty, s pesničkou nám ide všetko akosi ľahšie.

Som rada, že v Makovičkách môžem rozvíjať potenciál detí a zároveň uplatňovať ten svoj.

Mgr. Zuzana Dolinajcová

triedna učiteľka na 1. stupni

Mojim presvedčením je, že učenie má byť niečím viac, ako len odovzdávaním informácií. Má byť  zábavné,  plné zážitkov a so zapojením čo najviac zmyslov. Každé dieťa  vnímam ako rovnocenného partnera, rešpektujúc jeho individualitu. 

Narodením mojich vlastných detí som sa utvrdila v tom, aký dôležitý je rešpektujúci prístup. S Makovičkami staviame na priateľskej a otvorenej komunikácii, neboja sa mi zdôveriť. Odmenou zato nám je bezpečná atmosféra, ktorú potrebujeme, aby sme sa mohli nielen vzdelávať, ale aj rozvíjať vzájomné vzťahy.

Prekvapujúco nám v tom pomáha aj matematika Hejného metódou: podporuje deti v spolupráci, diskusii,  pričom nezabúda na potreby a schopnosti každého žiaka, vyvoláva zvedavosť a radosť z učenia. V hejného matematike nájdeme vždy viac riešení, a tak by to malo byť aj v živote!

Mgr. Barbora Borbélyová

učiteľka anglického jazyka

Stať sa učiteľkou je snom mnohých malých dievčatiek. Ja som nebola iná. Na dvore boli vždy rozhádzané kriedy, tabuľa z garážovej brány sa umývala naozaj ťažko a moja triedna kniha bola plná vlniek, pretože písať som ešte nevedela. Postupne však kriedy mizli, vymyslenú triednu knihu nahradili zošity a dievčatko vyrástlo. Až neskôr zistilo, koľko možností svet ponúka. A tak som skúšala a hľadala. Angličtina sa mi do života vplietla akosi prirodzene, a tak som si vybrala prekladateľstvo a tlmočníctvo. Až raz sa medzi texty zaplietol študent. Prvý, druhý, tretí…. a tam sa moje hľadanie skončilo. Učenie ma dostalo! 

Mladšie aj staršie makovičky na hodinách angličtiny vediem k rozhovoru, veľa sa pýtame, veľa sa dozvedáme, veľa sa spolu smejeme. Snažím sa podporovať prirodzenú makovičkovskú zvedavosť a túžbu po poznaní, pretože to je niečo, čo mám stále v sebe aj ja.

Doc. Elenka Kováčiková, PhD.

učiteľka anglického jazyka a hudobnej výchovy

Mojím životným mottom je, že iskra robí oheň a ja angličtinu milujem. Takto sa snažím “rozhorieť” aj naše Makovičky, aby sebavedome používali cudzí jazyk tam, kde ho budú potrebovať. Na hodinách spolu s postavičkami a emotikonmi z Cool English School prechádzame slovíčka a frázy, ktoré si deti precvičujú a upevňujú pomocou príbehov z knižiek, pesničiek a rytmických básničiek. Gramatiku sa učíme hlavne z kontextu a používaním, iba ako prostriedok vyjadrovania, bez definícií a poučiek. Väčšinu času sa sústreďujeme na konverzáciu a každodenné použitie angličtiny. Snažím sa s deťmi hovoriť po anglicky aj mimo hodín angličtiny, počas obeda a cez prestávky, aby sa naučili čo najbezbolestnejšie a prirodzene “prepínať” medzi slovenčinou a angličtinou.

Popri učení si počas hodín posilňujeme aj hodnoty spolunažívania, rešpektu, empatie, pomoci druhým, ako aj princípy spolupráce a férového rozdelenia práce a hodnotenia.

Mgr. Adam Kunský

učiteľ telesnej výchovy, anglického jazyka/CLIL, vychovávateľ 

Byť učiteľom nebolo mojim snom, ani počas štúdia na VŠ som o tom nerozmýšľal. A potom prišli Makovičky. V jeden deň som sa tam zjavil a už som neodišiel. Makovičky sú miesto, z ktorého sa odchádza ťažko nielen deťom, ale aj učiteľom. Čo je určite dobré znamenie.

K športu a anglickému jazyku som mal blízko už od základnej školy a tak som túto kombináciu aj vyštudoval.  V rámci telesnej výchovy máme s deťmi rôzne pohybové hry zamerané na rýchlosť, flexibilitu, výdrž aj myslenie! Asfaltové ihrisko blízko školy je výborné na kolektívne športové hry – volejbal, basketbal, futbal a hádzanú. Staršie deti majú telesnú zameranú na rozvoj sily, rozvoj všetkých svalových skupín. Dávame si plank výzvy.

V školskom klube sa snažím venovať všetkým, či už si chcú deti zahrať nejakú hru, kresliť si alebo si čítať. V hlave mám myšlienku, ktorej sa držím a tá znie: Nechcem viesť žiakov len k tomu, aby sa vzdelávali, ale aby boli aj dobrí ľudia.

Mgr. Anna Polishchuk

vychovávateľka, asistentka učiteľa

S deťmi pracujem už 19 rokov. Vyštudovala som pedagogickú školu pre vychovávateľky a neskôr som pôsobila aj ako riaditeľka materskej školy. Práca s deťmi ma vždy inšpirovala k učeniu, pretože deti chcú získať odpovede na mnohé otázky:)

Bohužiaľ, moderný svet spôsobuje, že naše deti sú menej zvedavé а tvorivé. Preto im pomáham naplno sa ponoriť do sveta detstva, ktorý rozvíja ich fantáziu, jemnú motoriku a inšpiráciu. Po príchode na Slovensko som pracovala ako dobrovoľníčka v rôznych organizáciách pre deti. Bola som aj koordinátorkou centra voľného času pre deti a ich rodičov, ktoré bolo otvorené pre deti všetkých vekových kategórií a národností.

Tu v Makovičkách som vychovávateľkou a asistentkou učiteľa. Som rada, že tu môžem byť sama sebou  – milujem byť kreatívna, takže môj koníček je súčasťou mojej práce. Mojim cieľom je dať deťom radosť z práce, radosť zo študijných úspechov a prebudiť v ich srdciach pocit hrdosti a sebaúcty.

Mgr. Bibiana Kišová

učiteľka slovenského jazyka a literatúry, občianska výchova

Ako učiteľka slovenského jazyka a občianskej výchovy si uvedomujem môj veľký vplyv na formovanie a vzdelávanie mladých ľudí. Vyučovaním slovenského jazyka pomáham žiakom zlepšiť svoje jazykové schopnosti a komunikatívne zručnosti, čo im otvára dvere k novým príležitostiam a možnostiam v budúcnosti. Učenie občianskej výchovy je tiež dôležité pre rozvoj občianskej zodpovednosti, demokratických hodnôt a účasť v spoločenskom živote. 

Na mojich hodinách sa snažím vytvárať lákavé učebné prostredie, v ktorom môžu žiaci rásť. Preto je pre mňa dôležitá personalizovaná výučba s úzkymi vzťahmi so žiakmi. Čas strávený s nimi považujem za príležitosť môcť ich inšpirovať. Som si vedomá, že učiteľ by mal byť pre žiakov v prvom rade vzorom, a tak chcem byť pre svojich žiakov nielen mentorkou, ale aj sprievodkyňou na ich ceste k úspechu. Mojou najväčšou radosťou je potom sledovať, ako žiaci získavajú sebadôveru, vykazujú pokrok a prejavujú záujem o svet okolo seba.

Mgr. Dominik Kubaník

učiteľ prírodovedných predmetov a dejepisu

Cesta k učiteľstvu začala v mojom prípade už počas štúdia na strednej škole, kde som sa zameral práve na prírodovedné predmety a taktiež ma veľmi zaujímala história. Neskôr som na to nadviazal aj počas vysokoškolského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde som vyštudoval biológiu a históriu.

Ja sám rád objavujem a skúšam nové veci, preto sa to snažím preniesť aj na naše deti v škole. Objavovaním, vlastným skúmaním, skúsenosťou sa oveľa skôr nadchnú pre štúdium prírodovedných predmetov. Nie každého to však musí baviť, prečo mám úplné pochopenie. Netreba však zabúdať ani na naše dejiny. Vo vyučovaní dejepisu kladiem dôraz najmä na exemplárnosť a prepojenie histórie na udalosti dnešných dní. Veľmi sa mi páči citát „Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je odsúdený ju prežiť znova“ (George Santayana), na ktorý myslím vždy, keď vyučujem dejepis mladých ľudí. 

Mgr. Henrieta Radová

učiteľka fyziky, informatiky a matematiky

Vždy ma fascinovali výnimoční ľudia s presahom, nadšený pre život, objavovanie a tvorenie. Každý z nás je výnimočný a má svoju jedinečnú životnú cestu. 

Som presvedčená o tom, že keď v deťoch podporujeme autenticitu a originalitu, keď sa môžu rozvíjať svojím tempom a zároveň ich vedieme k zodpovednosti za svoje jednanie a život, je to pevný a dobrý základ pre ich ďalšie životné smerovanie.

Stále ma baví objavovanie a nové “šialené” teórie: Prečo sa to asi deje? S čím to súvisí? Ako to môžem preskúmať? Viem to ovplyvniť?. Pre mňa je to prístup, ktorý ma sprevádza denno-denne.

Objavovanie a hľadanie nápaditých riešení ponúka malým Makovičkám na hodinách informatiky spolupráca s Emilom. Staršie Makovičky na informatike ďalej rozvíjajú svoje zručnosti, kde im počítač môže lepšie umožniť vyvárať, spracovávať a zdieľať svoje nápady, výstupy či tvorbu.  

Do sveta prírodných zákonitostí sa prenesieme pri každom ďalšom skúmaní a objavoch na hodinách fyziky. Okrem samotnej vedy, tieto hodiny vždy ponúkajú výzvu k spolupráci v skupine, tréning asertívnej argumentácie pri zdieľaní vlastného názoru či teórie, nácvik prezentačných schopností pri zdieľaní výsledkov výskumu skupiny a často i možnosť rozvoja schopnosti veľkej improvizácie.. 🙂

Veď život je tak nádherný, plný prekvapení a objavov!

Deň v škole

"Žiaci si majú zo škôl nosiť nie učené knihy, ale poriadne vypestovanú myseľ, srdce, jazyk a ruky, tak aby po všetky dni svojho života nenosili múdrosť v knihách, ale vo svojom vnútri, a aby ju preukazovali svojimi skutkami. Nestačí mať dobré knihy, treba ich horlivo čítať, a nielen čítať, ale im aj správne rozumieť."

Jan Amos Komenský

Priestor a čas
Jedným z našich hlavných cieľov je zabezpečiť pre deti optimálne prostredie bez stresu, v ktorom sa môžu naplno rozvíjať. Rodinná atmosféra, láska a porozumenie tvoria atmosféru našej malotriedky.

Kasíno hry zdarma

Nižšie je zoznam online kasín, u ktorých sa podarilo previesť hry do verzie „zdarma“. Samozrejme, že pri verzií kasíno hry zdarma nie je možnosť vyhrať milióny tak ako u nich, je tu však možnosť si ich natrénovať a tieto znalosti potom využiť pri hraní za peniaze. To že výsledok hry je skutočne náhodný je zabezpečené programom od technologického giganta Sun Miscrosystems a samotný program sa volá „generátor náhodných čísel“. Kasíno hry bežia na pozadí tohto programu umiestneného mimo ich dosahu a to znamená, že online kasíno nemôže ovlyvniť výsledok hry.

Ak sa rozhodnete registrovať a hrať kasíno hry v ktoromkoľvek online kasíne z zoznamu nižšie, môžete očakávať následovné plusy:

Poskytujeme deťom bezpečný priestor a nechávame im čas, aby uchopili veci vlastným spôsobom, smeli napredovať vlastným tempom, mohli robiť chyby, klásť otázky a spolupracovať so svojimi kamarátmi. Viac hláv, viac rozumu. Je úžasné sledovať, koľko tvorivej energie je v našich Makovičkách!

Rozhovor
To, ako učiteľ komunikuje s deťmi a ako deti medzi sebou, je vizitkou dobrej školy. V rozhovore sú skryté hodnoty, ktoré deťom vštepujeme, vzájomný rešpekt i sebaúcta. V rozhovore sú dôležité otázky, ktoré učiteľ kladie. Vzbudzujú zvedavosť a umožňujú dieťaťu zmysluplne sa učiť. Učiteľ je citlivý a intuitívny; pomáha, nabáda a zároveň necháva deťom priestor, aby samé nachádzali odpovede.

Dobrý učiteľ vedie so žiakmi nepretržitý dialóg, cez ktorý deti vstupujú do neznámej krajiny, ktorú chcú objavovať, a ktorej zákonitosti chcú pochopiť. Sprevádzať ich po tejto krajine je radosť. Učiteľ má k dispozícii množstvo rôznych metód a postupov, aby deti naučil potrebný balík vedomostí.

Nútiť ich však obzerať sa po okolitej krajine bez záujmu, hoci aj s výbornými metódami, je márne. Preto rozhovor s deťmi, ktorý v nich prebudí zvedavosť a záujem, je kľúčový pre všetko učenie. A v takomto prípade hovoríme o efektívnom učení sa. Žiak má pocit autonómie, dobrovoľnosti a vnútornej motivácie.

Emocionálna inteligencia
Sociálno-emocionálny rozvoj detí je veľmi dôležitý. Ak by sme zanedbali tento dôležitý aspekt rozvoja dieťaťa, nemohli by sme deti viesť k získavaniu nových vedomostí. Deti učíme emócie identifikovať a pracovať s nimi tak, aby boli pánmi svojho konania, svojich slov a myšlienok. Táto práca je integrálnou súčasťou nášho dňa, je včlenená do učebného procesu.

Každé dieťa má založený svoj denník, ktorému venujeme osobitú pozornosť. Práca s denníkom pomáha dieťaťu nazrieť do svojho vnútorného sveta a pochopiť ho.

Hudba a dramatika
Hudba podporuje u detí rozvoj emocionálnych a estetických zážitkov. Podnecuje k spontánnemu pohybovému prejavu a k veľkej túžbe vyjadrovať sa. V našej škole prebúdzame lásku k hudbe, k spevu a k hre na hudobné nástroje. Rozvíjame hudobnosť detí, vlastnú hudobnú predstavivosť a tvorivosť.

V dramatických hrách deti dostávajú príležitosť zažiť rôzne situácie – každodenné i tie zo sveta fantázie. Deti sa v hereckých rolách vžívajú do pocitov iných ľudí a pozerajú sa na problém ich očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok a názorov. Divadlo pomáha deťom ľahšie sa zaradiť do kolektívu, komunikovať medzi sebou, vnímať individualitu každého. Veľmi obľúbené je medzi deťmi aj tieňové a bábkové divadlo.

Blog

ČO CHYSTÁME A ČO SME ZAŽILI

Galéria

Sme úžasné Makovičky, múdre máme my hlavičky, keď sa ráno stretneme, všetko hravo zvládneme!

Kontakt

Napíšte nám alebo nás navštívte

SZŠ Makovičky

Baničova 14,
949 01 Nitra

SILVIA SEIGNE: +421 907 941 958

ZSMAKOVICKY@ZSMAKOVICKY.SK

Súkromná základná škola Makovičky bola do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená dňa 19.08.2014 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2014-5885/20504:2 – 10C0. Škola bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 30.08.2014. Zriaďovateľom školy je občianske združenie Makovičky. IČO: 42 365 821


  Please prove you are human by selecting the key.   

  V školskom roku 2023/2024 má SZŠ Makovičky stanovené nasledovné školné:
  385 € mesačne 10 mesiacov v roku
  Jednorázový registračný poplatok je 90 € – uhrádza sa iba jedenkrát, a to pri zápise do školy.

  Školné zahŕňa:

  • dopoludňajšie a popoludňajšie vyučovanie v malom triednom kolektíve
  • súkromný školský klub detí
  • posilnenú výučbu anglického jazyka
  • diferencovanie vyučovania s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní a výchova modernými prístupmi
  • sociálno-emocionálny rozvoj detí

  Školné tiež zahŕňa:

  • materiálno-technické zabezpečenie žiaka: všetky pomôcky, učebnice, učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, učebnice a pracovné listy na anglický jazyk, všetky potreby na výtvarnú výchovu
  • náklady spojené so zabezpečením kultúrnych a športových podujatí, exkurzií, workshopov, ktoré sú súčasťou nášho vzdelávacieho programu
  • individuálnu spoluprácu s rodičmi

  Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu. V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách a strava.
  Škola poskytuje súrodeneckú zľavu vo výške 20 % zo základnej mesačnej sumy.