Makovičky

Súkromná základná škola v Nitre

Spoznajte nás

Naša škola

"Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých rastie ich prirodzená túžba poznávať."

Naším cieľom je vychovávať deti, v ktorých sa prirodzená túžba poznávať, ich zvedavosť a fantázia neotupuje, ale naopak rozvíja a stavia sa na nej. Chceme, aby boli naše deti nielen vzdelané, ale aj samostatné, slušné a šťastné v živote, ktorý na nich čaká za bránami školy.

Sme presvedčení, že deti by mali začať povinnú školskú dochádzku v príjemnej rodinnej atmosfére, ideálne v úzkom kolektíve s učiteľmi, ktorí sú pozorní ku každému jednému z nich. Pre dieťa sú vzťahy, ktoré nadväzuje v škole so spolužiakmi a s učiteľmi, veľmi dôležité. Vytvárajú bázu pre všetko ostatné.

V základnej škole Makovičky vedieme dieťa k neustálemu osobnému prežívaniu učenia sa, k pocitu uspokojenia, sebarealizácie a šťastia. Inými slovami jeho učenie má nadobudnúť nový rozmer a kvalitu, kde sa posilňuje vrodené prirodzené správanie detí, ich vlohy k hravosti, spontánnosti a ich schopnosť údivu a očarenia.

Školský vzdelávací program.pdf

KONTAKTUJTE NÁS

Spoznajte našich učiteľov

"Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti."

Jan Amos Komenský

Mgr. Vladimíra Konopásková

Hudobná a hudobno – dramatická sekcia, Projekty, Školský klub

Hudba je pre mňa ako vesmír. Nikdy a nikde nekončí.

Práca s deťmi a hudbou ma sprevádza životom a obohacuje ma. Je plná prekvapení, vážnych, aj vtipných situácií. S hudbou a deťmi sa nič nestane dvakrát rovnako, dôležité je, naučiť sa využívať ich potenciál. A práve to ma láka najviac…
Je pre mňa odmenou, že v súkromnej základnej škole Makovičky môžem zúročiť svoje vedomosti a skúsenosti.
Deti vediem k hudbe a hudobno-dramatickej činnosti. Učíme sa spievať, hrať na flaute, bubnoch, Orffových a iných hudobných nástrojoch. Popri činnostiach využívajúcich prvky psychoterapie, muzikoterapie, arteterapie, logopédie a relaxácie sa zameriavam sa aj na individuálne precvičovanie a učenie sa s deťmi. Počas dopoludňajšieho vyučovania som ich tútorkou. Venujeme sa tomu, čo je práve potrebné. Od čítania, počítania, písania, vlastivedy, dopravnej výchovy, prírodovedy cez zábavné hry, tvorivé činnosti a prácu s informačno-komunikačnými technológiami. Časť popoludňajšieho vyučovania vypĺňajú projekty, nacvičovanie programov či návšteva rôznych podujatí.
Sme ako jedna rodina a teším sa, čo všetko nás spolu ešte čaká.

Z mojich aktivít a skúseností 2016:

 • 2-ročný systemický výcvik v hudobno-dramatických terapiách v Bratislave, Mgr., MgA. Zdeňek Šimanovský
 • Roadshow Moderný učiteľ 2016
 • Moderné metódy výuky hry na zobcovú flautu, prof. Ján Kvapil
 • gospelový spevácky workshop so záverečným koncertom v Koncertnej sieni Klarisky pod vedením britskej lektorky Andrey Encinas a speváčky Anky Repkovej so speváckym zborom Spievanie nás baví
 • Úvod do arteterapie; Techniky arteterapie I.; Techniky arteterapie (AnimaMundi)
 • Akreditovaný kurz pre zbormajstrov a hudobníkov v Pardubiciach

PaedDr. Majka Sotáková

riaditeľka, triedna učiteľka

V prvom ročníku základnej školy som mala veľmi milú pani učiteľku. Keď sa nás pýtala, čím by sme chceli byť, povedala som, že tiež chcem byť učiteľkou. Pamätám sa, ako sa na mňa usmiala. Možno ju to potešilo tak, ako mňa teraz tešia moji žiaci. Mám ich veľmi rada. Pomáham im riešiť každodenné problémy, ktoré sú v našom uponáhľanom svete veľmi časté.

Učím už vyše tridsať rokov a môžem povedať, že ma táto práca naozaj obohacuje. Každý deň vidím natešené očká zvedavých detí, ktoré objavujú svet. Je to úžasné. Snažím sa im vytvoriť príjemné pracovné prostredie bez stresov, v ktorom sa dá lepšie pracovať. Riešime zaujímavé úlohy primerané veku. Vytvoriť školu, v ktorej nemusím ale chcem byť, bolo pre mňa vždy dôležité.

Správna motivácia, pozitívne myslenie a individuálny prístup robia školu hravou. Pomáhame si navzájom, chceme byť múdri a dobrí, učíme sa tolerovať jeden druhého a komunikovať medzi sebou. Každý deň je pre nás novou výzvou posunúť sa o krôčik ďalej. Získané poznatky sa snažíme logicky prepájať, využívame momentálne situácie, ktoré prináša život.

Učiteľ by mal byť aj dobrý psychológ, mal by poznať a rešpektovať potreby dieťaťa.
Ja sa snažím byť trpezlivá, ale hlavne spravodlivá. To sú moje silné stránky, ktoré mi pomáhajú v mojej práci. Samozrejme, že všade musia platiť určité pravidlá, bez ktorých by sme nevedeli hľadať správnu cestu. Úlohou učiteľa je vytvárať kolektív detí, ktoré dokážu rozlíšiť dobré od zlého, dokážu vyjadriť svoj názor, počúvať a byť vypočutí.

Vo voľnom čase rada cestujem, často chodím do prírody. Tam čerpám novú energiu, aby som ju mohla rozdávať deťom. Už tretí rok pracujem v školičke, kde sa nám toto všetko darí. Sme malý kolektív, každý deň dokážeme hravo zvládnuť všetky úlohy a posúvať sa ďalej správnym smerom. Máme úžasné deti a každý deň sa tešíme do školy.

Mgr. Silvia Seigne

Anglický jazyk, výtvarná sekcia

V škole Makovičky sa stretli tri učiteľky, ktoré sú rady s deťmi, ktorých práca s deťmi inšpiruje a posúva ďalej. Je dôležité deťom dať, ale aj od detí prijať. Je tiež dôležité deti naučiť dávať a prijímať medzi sebou.

Som veľmi vďačná za naše Makovičky – za deti, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života v škole. Hreje ma pri srdci, že skôr ako spomínať na “školu Makovičky”, budú spomínať nato, že raz boli Makovičkou.

Po ukončení štúdia na filozofickej fakulte, odbor Európske štúdiá – Anglický jazyk, som strávila desať rokov vo Francúzsku. Po návrate na Slovensko, do mojej rodnej dedinky v Ladiciach, ma zamrzelo rušenie malotriednych škôl v regióne. Rozhodla som sa založiť občianske združenie Makovičky a zriadiť školu Makovičky. Moja motivácia bola a zostáva jednoduchá: umožniť našim deťom plne sa rozvíjať a byť šťastnými v škole. Na svete existuje veľa takých škôl ako tá naša. Aj my sa chceme k nim pridať, snažiť sa, vzdelávať sa a otvárať sa svetu.

Náš spoločný cieľ je vytvoriť miesto, otvorenú platformu, kde je všetkým zúčastneným umožnené rozvíjať svoj potenciál a svoje zmysly. Deti aj učitelia majú právo učiť sa v prostredí, ktoré ich i

Deň v škole

"Žiaci si majú zo škôl nosiť nie učené knihy, ale poriadne vypestovanú myseľ, srdce, jazyk a ruky, tak aby po všetky dni svojho života nenosili múdrosť v knihách, ale vo svojom vnútri, a aby ju preukazovali svojimi skutkami. Nestačí mať dobré knihy, treba ich horlivo čítať, a nielen čítať, ale im aj správne rozumieť."

Jan Amos Komenský

Priestor a čas
Jedným z našich hlavných cieľov je zabezpečiť pre deti optimálne prostredie bez stresu, v ktorom sa môžu naplno rozvíjať. Rodinná atmosféra, láska a porozumenie tvoria atmosféru našej malotriedky.

Poskytujeme deťom bezpečný priestor a nechávame im čas, aby uchopili veci vlastným spôsobom, smeli napredovať vlastným tempom, mohli robiť chyby, klásť otázky a spolupracovať so svojimi kamarátmi. Viac hláv, viac rozumu. Je úžasné sledovať, koľko tvorivej energie je v našich Makovičkách!

Rozhovor
To, ako učiteľ komunikuje s deťmi a ako deti medzi sebou, je vizitkou dobrej školy. V rozhovore sú skryté hodnoty, ktoré deťom vštepujeme, vzájomný rešpekt i sebaúcta. V rozhovore sú dôležité otázky, ktoré učiteľ kladie. Vzbudzujú zvedavosť a umožňujú dieťaťu zmysluplne sa učiť. Učiteľ je citlivý a intuitívny; pomáha, nabáda a zároveň necháva deťom priestor, aby samé nachádzali odpovede.

Dobrý učiteľ vedie so žiakmi nepretržitý dialóg, cez ktorý deti vstupujú do neznámej krajiny, ktorú chcú objavovať, a ktorej zákonitosti chcú pochopiť. Sprevádzať ich po tejto krajine je radosť. Učiteľ má k dispozícii množstvo rôznych metód a postupov, aby deti naučil potrebný balík vedomostí.

Nútiť ich však obzerať sa po okolitej krajine bez záujmu, hoci aj s výbornými metódami, je márne. Preto rozhovor s deťmi, ktorý v nich prebudí zvedavosť a záujem, je kľúčový pre všetko učenie. A v takomto prípade hovoríme o efektívnom učení sa. Žiak má pocit autonómie, dobrovoľnosti a vnútornej motivácie.

Emocionálna inteligencia
Sociálno-emocionálny rozvoj detí je veľmi dôležitý. Ak by sme zanedbali tento dôležitý aspekt rozvoja dieťaťa, nemohli by sme deti viesť k získavaniu nových vedomostí. Deti učíme emócie identifikovať a pracovať s nimi tak, aby boli pánmi svojho konania, svojich slov a myšlienok. Táto práca je integrálnou súčasťou nášho dňa, je včlenená do učebného procesu.

Každé dieťa má založený svoj denník, ktorému venujeme osobitú pozornosť. Práca s denníkom pomáha dieťaťu nazrieť do svojho vnútorného sveta a pochopiť ho.

Hudba a dramatika
Hudba podporuje u detí rozvoj emocionálnych a estetických zážitkov. Podnecuje k spontánnemu pohybovému prejavu a k veľkej túžbe vyjadrovať sa. V našej škole prebúdzame lásku k hudbe, k spevu a k hre na hudobné nástroje. Rozvíjame hudobnosť detí, vlastnú hudobnú predstavivosť a tvorivosť.

V dramatických hrách deti dostávajú príležitosť zažiť rôzne situácie – každodenné i tie zo sveta fantázie. Deti sa v hereckých rolách vžívajú do pocitov iných ľudí a pozerajú sa na problém ich očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok a názorov. Divadlo pomáha deťom ľahšie sa zaradiť do kolektívu, komunikovať medzi sebou, vnímať individualitu každého. Veľmi obľúbené je medzi deťmi aj tieňové a bábkové divadlo.

Blog

ČO CHYSTÁME A ČO SME ZAŽILI

Galéria

Sme úžasné Makovičky, múdre máme my hlavičky, keď sa ráno stretneme, všetko hravo zvládneme!

Kontakt

Napíšte nám alebo nás navštívte

SZŠ Makovičky

Baničova 14,
949 01 Nitra

SILVIA SEIGNE: +421 907 941 958

ZSMAKOVICKY@ZSMAKOVICKY.SK

Súkromná základná škola Makovičky bola do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zaradená dňa 19.08.2014 rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2014-5885/20504:2 – 10C0. Škola bola zriadená zriaďovacou listinou zo dňa 30.08.2014. Zriaďovateľom školy je občianske združenie Makovičky. IČO: 42 365 821

 

 

 

V školskom roku 2020/2021 má SZŠ Makovičky stanovené nasledovné školné:
350 € mesačne 10 mesiacov v roku
Jednorázový registračný poplatok je 90 € – uhrádza sa iba jedenkrát, a to pri zápise do školy.

Školné zahŕňa:

 • dopoludňajšie a popoludňajšie vyučovanie v malom triednom kolektíve
 • súkromný školský klub detí
 • posilnenú výučbu anglického jazyka
 • diferencovanie vyučovania s prihliadnutím na špecifické osobitosti detí v učení a správaní a výchova modernými prístupmi
 • sociálno-emocionálny rozvoj detí

Školné tiež zahŕňa:

 • materiálno-technické zabezpečenie žiaka: všetky pomôcky, učebnice, učebné materiály vrátane zošitov, písacích potrieb, pracovných listov, učebnice a pracovné listy na anglický jazyk, všetky potreby na výtvarnú výchovu
 • náklady spojené so zabezpečením kultúrnych a športových podujatí, exkurzií, workshopov, ktoré sú súčasťou nášho vzdelávacieho programu
 • individuálnu spoluprácu s rodičmi

Rodičia neplatia žiadne ďalšie poplatky do rodičovského združenia ani do triedneho fondu. V poplatkoch nie je zahrnutá účasť na pobytových akciách a strava.
Škola poskytuje súrodeneckú zľavu vo výške 20 % zo základnej mesačnej sumy.