Blog

Správa o výsledkoch školskej inšpekcie v Makovičkách

V mesiaci november prebehla v škole Makovičky komplexná školská inšpekcia. Predmetom inšpekcie bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania a materiálno-technického zabezpečenia. Školská inšpekcia tiež vykonala 19 hospitácií na vyučovacích hodinách.

V Makovičkách sme naposledy privítali inšpekciu v roku 2017. Odvtedy sa veľa zmenilo. A nielen u nás. Proces inšpekcie je exaktnejší a detailnejší. Inšpektorky venovali čas spoznaniu našej školy a pretavili ju do grafov a tabuliek. Makovičky však dýchajú človečinou a my sme poctení, že precízna inšpekčná práca ju zachytila: pani inšpektorky sa u nás cítili príjemne a návštevou našej školy boli povzbudené. (!) Takáto spätná väzba ide priamo do srdca nám všetkým – učiteľom, žiakom i rodičom, ktorí školu Makovičky tvoríme. Ďakujeme!

Piliere školy Makovičky, definované v školskom vzdelávacom programe (ŠkVP), vychádzajú z tvorivo humanistického modelu výchovy a vzdelávania. Z neho vychádza to, čo je pre nás dôležité , čo definujeme ako zásadné. Je pre nás veľkým zadosťučinením, že inšpekcia odpozorovala ako silné stránky našej školy práve tieto piliere, na ktorých naša škola stojí.

Za výrazné pozitíva školy Makovičky inšpekcia určila: (vypísané zo správy o výsledkoch školskej inšpekcie)

vytváranie atmosféry istoty a psychického bezpečia. V prostredí vytvorenom učiteľkami sa žiaci cítili prirodzene, spokojne, boli rešpektovaní, mohli byť aktívni a samostatní. Učiteľky prispievali k atmosfére slobody, zodpovednosti a bezpečia. Podporovali sebadôveru každého žiaka, boli prívetivé, láskavé a empatické, reagovali povzbudzujúco a vytvárali priestor na zažitie úspechu každého žiaka. Na všetkých hodinách bola pozitívna pracovná atmosféra, čo škola prezentovala v cieľoch ŠkVP ako jeden z jej pilierov (bezpečné prostredie a rešpektujúci prístup).

rozvíjanie občianskych kompetencií žiakov (humanistické hodnoty, zodpovednosť za svoje konanie, rešpektovanie ostatných, atď.) Silnou stránkou procesu bolo rozvíjanie občianskych spôsobilostí žiakov. Hodnotové postoje a svoje názory vyjadrovali žiaci aktívne, plynule a zmysluplne. Žiaci sa dokázali počúvať a empaticky reagovať. Počas vyučovania, uplatňovali efektívnu komunikáciu s osvojenými základnými mäkkými zručnosťami.

uplatňovanie efektívnej komunikácie žiakov s učiteľom a medzi sebou navzájom. V triede vládli priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi, ktoré podporovali sebadôveru žiakov a vytvárali pozitívnu klímu. Učitelia využívali efektívne stratégie v súlade so zameraním školy v ŠkVP ( klásť dôraz na efektívne, tvorivé a humánne vyučovanie predmetov, na vzdelanie pre život). Učitelia priebežne formatívne hodnotili výkony žiakov, zadávali doplňujúce otázky, čo spolu so záverečnou spätnou väzbou podporovalo efektívne učenie sa žiakov.

podporovanie odborného rastu pedagogických zamestnancov. Vedenie školy vytvorilo podmienky na rozvoj školy v súlade s koncepčnými zámermi, čo sa preukázalo v aplikácii inovatívnych foriem a metód. Pozitívny dopad na vzdelávanie žiakov mali personálne podmienky zabezpečujúce vysokú odbornosť vyučovania.

Vedenie pedagogickej dokumentácie školy a vedenie žiakov k využívaniu IKT identifikovala inšpekcia ako oblasti vyžadujúce zlepšenie.

Určite, oznámenie o komplexnej školskej inšpekcii v nás vyvolalo stres. Na príchod inšpektoriek sme sa zodpovedne pripravovali. Keď však prekročili prah našej školy, všetky obavy sa rozplynuli. Boli u nás, v našom svete a my sme im ukázali to najlepšie z nás. Naše Makovičky zvládli týždenný maratón hospitácií a my sa môžeme tešiť z výsledku. Sme vďační za konštruktívnu spätnú väzbu, ktorú priniesol externý pohľad inšpektoriek. Podporil proces rastu našej školy a nasypal zopár zrniek múdrosti do našej Makovičky. Ďakujeme!

Pozývame Vás nasať atmosféru Makovičiek. Dohodnite si návštevu školy u Silvii Seigne na 0907 941 958, silvia.seigne@zsmakovicky.sk.

Alebo nám napíšte cez kontaktný formulár na našej stránke.