Blog

Expedícia a Výzva pre Teba

V našom online rozvrhu figurujú okrem základných predmetov (slovenský jazyk – matematika – anglický jazyk) aj predmety Expedícia a Výzva pre Teba.  

Jedna z obľúbených aktivít detí počas jarného dištančného vyučovania bola vymýšľanie a tvorenie rôznych projektov. Bolo preto prirodzené rátať s touto iniciatívou detí aj teraz a plnohodnotne ju začleniť do rozvrhu.  

Projekty, prírodoveda, vlastiveda a informatika sa trikrát do týždňa miešajú v online predmetoch Expedícia a Výzva pre Teba.  Národné parky Slovenska je téma, s ktorou na týchto predmetoch pracujeme a pokračujeme s ňou aj vo februári. Menej je viac. Deti potrebujú čas na zorientovanie sa v tak obšírnej téme, môžu sa vybrať rôznymi smermi.  

Učiteľ odkrýva, čo všetko žiaci už vedia a zároveň ich spoločnou diskusiou vedie k ďalším vedomostiam. Deti si potom môžu z diskutovanej témy niečo  čo ich zaujme podrobnejšie pripraviť.  

Príklad: Na Expedícii sa diskutuje o zaujímavých ľuďoch, ktorí pracujú v Národných parkoch. Dieťa je zaujaté vysokohorskými nosičmi a chce sa o nich dozvedieť viac. Táto motivácia dozvedieť sa viac z vlastnej iniciatívy, nie je ponechaná napospas “domácej úlohy”, ale je podchytená v rámci predmetu Výzva pre Teba. Tu učiteľ deťom pomáha kde a ako si nájsť viac informácií, (tretiaci objavujú Wikipediu:) a ako pracovať s nájdeným textom (kľúčové slová, výpisky, parafráza). Vedomosti sa prehlbujú a dieťa nadobúda smelosť a istotu.  

Proces, ktorým dieťa sprevádzame je bohatý na učenie sa a teda nie je hladký, ani priamočiary a ani rýchly. Také je učenie, keď deti diskutujú a majú sa sami k niečomu dopracovať.   

Výstupy sú spontánne – deti píšu projekt v papierovej forme a ilustrujú ho.  Ďalším krokom je takto napísaný projekt previesť do elektronickej podoby a vytvoriť z  neho prezentáciu. Tu zúročíme naše vedomosti zo školy, kde deti porovnávali rozdiel medzi písaným projektom a dobrou prezentáciou. Trénujú rôzne zručnosti, napr.: ako z rozsiahleho písaného textu vybrať pár viet do jednotlivých slidov v PowerPointe.  Deti tak získavajú základy počítačovej gramotnosti v rámci pre nich veľmi zmysluplného kontextu.  

Synergický efekt v našich skupinkách naozaj funguje. Deti sa navzájom pozorujú, podporujú, inšpirujú, a dopĺňajú. Takáto práca znásobuje potenciál každého dieťaťa.  

Výzvy pre učiteľa 

 Nie všetky deti baví písanie a ilustrovanie projektov a nie všetky deti baví internet a PowerPoint. Niektoré deti počítač tlmí, iné energicky zdieľajú, čo všetko sa dozvedeli z webu. Preto sú metódy práce učiteľa kľúčové a to ako obratne ich vie používať napovie aktivita jeho žiakov.  

Metóda kladenia otázok má veľa výhod. Učiteľ sa dozvie, čo už žiaci vedia a žiaci, učiaci sa v prostredí otázok, sa sami učia pýtať.  

Skôr ako zdieľať na obrazovke súvislý text o Poloninách, zdieľame rôzne hádanky, rébusy, nedokončené obrázky, atď. Žiak je nútený zapojiť svoje zmysli a aktívne obsah témy spolu s učiteľom vytvárať. 

Skôr ako naučiť deti identifikovať značky zákazov v Národných parkoch, diskutujeme s nimi o týchto zákazoch, aby porozumeli prečo sa tá či iná vec nemôže. Môžu potom navrhnúť aj vlastný zákaz.  

Skôr ako čítať informáciami nabité texty, zdieľame s deťmi obrázky. Jeden obrázok je za tisíc slov. Nastavme hodinu tak, aby aspoň na polovicu z tých tisíc slov prišli samé. 

Cieľov je v našej aktuálnej téme Národné parky Slovenska ukrytých veľa. Každý predmet (Expedícia, Výzva pre Teba, Informatika) si sleduje svoje špecifické ciele s deťmi.  

Myšlienka, ktorá je votkaná do samého jadra témy je však spoločná a je ňou chrániť prírodu. Učiteľ, ako garant obsahu vzdelávania, dbá nato, aby deti dostali určitú sumu vedomostí. Nevedomosť ide totiž ruka v ruke s ľahostajnosťou. A my predsa nemôžeme dovoliť, aby sa naše Makovičky vybrali touto cestou.