Blog

Z čoho sa učíme?

Nech sa páči nahliadnite do aktoviek našich žiakov a získajte stručný prehľad učebníc a online prostredí, v ktorých sa pohybujeme. (Prehľad nezahŕňa iné materiály a pomôcky, ktoré učiteľ s deťmi na hodine využíva.)

Organizáciu vyučovania v Makovičkách charakterizuje učenie samostatne podľa ročníka a v spojených triedach. Vyučovanie prebieha od 8h do 14h30; do 16h30 pokračujeme voľnou hrou detí. 39 žiakov má na starosti päť učiteliek a jeden učiteľ. Tento školský rok sme zaviedli vyučovanie v tandeme – veľké plus pre žiakov aj učiteľov.

Slovenský jazyk a literatúra

Naše pracovné zošity, v ktorých si žiaci trénujú všetko od prvých písmeniek, cez vybrané slová až po skloňovanie…. Aj keď sa krasopis už nevyžaduje, gramatická správnosť určite áno!

Matematika

Makovičky sa učia matematiku Hejného metódou. Na interaktívnej tabuli využívame elektronickú verziu učebníc. Počas online vyučovania sme pridali pracovné zošity z vydavateľstva Libera Terra.

Hejného metóda vyučovania matematiky sa môže zdať ťažšia ako klasická matematika. Je založená na rešpektovaní 12 základných princípov, ktoré skladá do uceleného konceptu tak, aby dieťa objavovalo matematiku samo a s radosťou. Viac sa dočítate tu: https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/hejneho-metoda/principy-hejneho-metody

Maxit Accelium je obohatením matematiky žiakov 1. a 2. ročníka. Je to program, ktorý rozvíja myslenie detí: kombinuje hru, výzvu a precvičovanie matematiky.

Informatika a Accelium

Informatika s Emilom. Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole. Prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka . Emil mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi.

Accelium je jedným z našich predmetov v rozvrhu. Vzdelávacie programy Accelium využívajú strategické hry na podnietenie predstavivosti žiakov, hodnotenie ich zručností a rozvoj strategického myslenia, sebauvedomenia, sústredenia a vytrvalosti. Učenie je zaujímavý a podnetný zážitok. Žiaci si osvoja celú paletu nástrojov a praktických stratégií, ktoré ich pripravia na náročné výzvy, ktorým čelia v dnešnom svete. Viac sa dozviete tu: https://www.accelium.com/our-methodology?lang=sk

Prírodoveda/Biológia a Vlastiveda/Geografia

Tieto predmety učíme v blokoch a ročníky spájame. Prváci s druhákmi začali skúmaním svojich zmyslov a jesennej prírody. Tretí, štvrtý a piaty ročník pokračujú v bádaní a nabaľujú poznatky, ktoré zmysluplne prepájajú. Tento rok ich sprevádza séria učebníc: Môj zošit pozorovania a aktivít a učebnice ExpEdícia, doplnené o online prostredia: Strom/Stromáčik a Lepšia geografia.

Anglický jazyk

Prvákov a druhákov sprevádza tento rok Matt the Bat. Náplň hodín tvoria aj songs and authentic storybook reading. Tretiaci sa učia z knižiek Cool English School – pesničky, základná slovná zásoba a frázy. Pre štvrtý a piaty ročník sme vybrali knižky z vydavateľstva Cambridge Superminds 2 a 3.

Čítanie a Tvorivé písanie

Sme hrdí na našich zanietených čitateľov. Čítanky v jednotlivých ročníkoch nahrádzame kvalitnou literatúrou. Druháci teraz čítajú Minpinkov a budú pokračovať knihami od R. Dahla. Tretiaci čítajú Zo škrupinky, piataci prepájajú historické udalosti v pútavom príbehu Zaša. Každý žiak má svoju knihu.

Príbehy, ktoré s deťmi čítame sú odrazovým mostíkom nielen k diskusiám, ale aj k plneniu rôznych pedagogických cieľov, ktoré vyžaduje vzdelávací program.

Tvorivé písanie ako predmet prepája jazyk a literatúru. Eliminuje obavy z písania. Deti rozvíjajú svoju obrazotvornosť, sú nabádané k originálnej manipulácii s jazykom a zároveň trénujú gramatiku. Tvorivé písanie je prostriedkom sebapoznávania, sebavyjadrenia a sebarozvoja.

Program Bezpečná trieda

Program Bezpečná trieda sme si zvoli na prácu s deťmi dvakrát týždenne počas ranných kruhov. Základom programu je rozvíjanie rešpektujúceho vzťahu k sebe a k ostatným a budovanie emocionálneho bezpečia – prostredia bez obviňovania, bez súperenia, bez hľadania vinníkov a bez pocitov bezmocnosti.

Miči a Nao – dvojičky z málo známej dimenzie Bezpečná zóna – pomáhajú deťom aktivovať ich deväť superschopností. V bezpečnom prostredí sa všetci cítia príjemnejšie, a hlavne, učenie je efektívnejšie!

Telesná výchova, joga, výtvarná a hudobná výchova