Blog

Štátna školská inšpekcia u nás

to-do-list-concept_1325-59

V júni tohto roku vykonala štátna školská inšpekcia kontrolu vzdelávacieho programu našej základnej školy Makovičky. Mesto Nitra si chcelo overiť, či sme „normálna škola“, či spĺňame všetko to, čo má riadna slovenská škola spĺňať. A my sme boli zvedaví ako naša malotriedka ustojí obávanú školskú inšpekciu.

 V júni sme absolvovali prvú a v októbri následnú, kontrolnú inšpekciu.

Pod drobnohľadom inšpektoriek prestala naša škola byť na chvíľu našou… Stala sa výkladnou skriňou, v ktorej sa prechádzajú cudzí ľudia a na náš svet nazerajú z iného uhla pohľadu. Boli sme však radi, že inšpekcia je konečne u nás. Potvrdí, že škola Makovičky, síce iná a výnimočná, funguje riadne a plní všetko ako má.

Pani inšpektorky si všetko premeriavali skúmavým okom, veľa sa pýtali a nenechali kameň na kameni. Náš ateliér sa stal ich pracoviskom a veľmi sme sa tešili, že sa im u nás páči! Hoci my by sme sa radšej pochválili našou prácou s deťmi, ich výsledkami, úspechmi v súťažiach a rôznymi učiteľovi srdcu blízkymi záležitosťami, ale to na programe štátnej školskej inšpekcie nefiguruje. Štátna inšpekcia kontroluje správnosť školských dokumentov a ich súlad so štátnym vzdelávacím programom. Inšpektori sú zárukou dodržiavania pravidiel.

Práca inšpektoriek bola precízna. Správu z inšpekcie sme dostali po niekoľkých týždňoch. O to väčšia bola naša radosť keď sme si v nej prečítali: Školský vzdelávací program Súkromnej základnej školy Makovičky, vypracovaný na podmienky školy, bol v súlade s cieľmi a princípmi štátneho vzdelávacieho programu. … Deklarovanie efektívnych pedagogických stratégií so zreteľom na flexibilný školský model vyučovania s cieľom podporiť individualitu každého žiaka bolo vo vzťahu k personálnemu obsadeniu a počtu žiakov reálne. …

Tak a je to oficiálne, sme riadna škola nielen našimi výsledkami, ale i podľa inšpekcie! Tešíme sa, veď predsa len, v očiach kompetentných ľudí mesta Nitra, ktorí o existencii škôl rozhodujú, nič nemôže korunovať našu snahu a prácu s deťmi tak, ako pozitívne hodnotenie zo strany štátnej školskej inšpekcie.

Správa obsahovala i zoznam odporúčaní na základe ktorých sme prijali opatrenia a zapracovali na odstránení všetkých chýb a chybičiek. Dnes už máme za sebou i druhé kolo inšpekcie. Pani inšpektorka všetko dôkladne skontrolovala a potvrdila, že sme spomenuté nedostatky odstránili, opatrenia splnili a odporúčania akceptovali.

Veľmi sa tešíme a sme pyšní na našu školu. Máme všetko, tak ako má byť, na poriadku. Veríme, že tento výsledok nepotešil len nás, ale i odbor školstva mesta Nitra sa teší, že má vo svojom meste kvalitnú školu, ktorej záleží na úspechoch detí i na tom, aby inšpekcia bola spokojná a všetky pravidlá dodržané.

Môžeme s chuťou pokračovať v našej práci!

State school inspection is a piece of cake 🙂

lydianichols_lagomch_dr