Blog

Vyššie nároky na mobilný telefón ako na školu

Rodič kladie vyššie nároky na svoj mobilný telefón ako na školu, ktorú navštevuje jeho dieťa.

Od svojho mobilného telefónu chceme stále viac a viac. Chceme, aby zvládol hneď viacero funkcií naraz. Už dávno predsa neslúži len na telefonovanie. Spája nás so svetom – inteligentne a rýchlo.  Prostredníctvom aplikácií si svoj mobilný telefón meníme na osobného poradcu. A v neposlednom rade, jeho pôsobivý dizajn a kvalita, nás teší.

Čo keby sme s rovnakou náročnosťou pristupovali i k našim školám? Naše deti by nám boli istotne veľmi vďačné. Nech školy len neučia. Nech spĺňajú viacero funkcií. Nech spájajú naše deti so svetom – inteligentne a promptne. Nech sa školy prispôsobia našim deťom – nech sú pre nich poradcami, nech ich nechajú klásť otázky a nech spoločne nachádzajú odpovede. A nech je škola nádherná, úžasná, skvelá a čistá, aby z nej naše deti mali radosť!

Vážení rodičia, je úžasné, že ste zablúdili na stránky našej školy. Znamená to, že na vzdelaní vašich detí Vám záleží. V mene Vašich detí Vám preto patrí obrovské ĎAKUJEM. Komenský povedal: Na dobrom začiatku všetko záleží. Aj my si to myslíme. Prvé roky dieťaťa v škole formujú jeho vzťah k učeniu a určujú mieru vnútornej motivácie. Za tie prvé štyri roky v škole dieťa vyrastie…. skoro do puberty. Je to veľmi dôležité obdobie v jeho živote. Tak ako sa do šiestich rokov rozvíja detská identita ako taká, tak sa v mladšom školskom veku kladú základy pre sociálny vývin a sebarealizáciu. Škola musí preto poskytovať dieťaťu priestor na vytváranie vzťahov a musí mu dať i nástroje, ako sa v nich pohybovať. Prostredie školy musí  sršať zmysluplným učením, istotou a bezpečím.

Rodičia vytvárajú pre svoje dieťa láskyplný domov a pomáhajú mu utvárať obraz, ktorý o sebe má.  V dobrej škole mu kamaráti a učitelia musia pomáhať ísť ďalej na tejto ceste sebapoznania a sebarealizácie, a to v prostredí bezpečnom a srdečnom, kde má dieťa príležitosť otvárať sa svetu a konfrontovať sa s ním. Cez ostatných spoznáva seba, utvára a mení svoje predstavy o svete. Usporadúva svoj myšlienkový svet a učí sa.

Dieťa predsa začína povinnú školskú dochádzku za účelom, aby sa naučilo. Čítať, písať, počítať, vybrané slová, násobilku i geometriu.  Obsahové a výkonové štandardy sú tu nato. Učitelia sú tu nato. Ale stačí to? Možno ste prekvapení, veď deti sú v škole preťažované, majú toho veľa, nestíhajú….Ale čo ak je opak pravdou? Čo ak sa deti v škole nudia, doma majú veľa úloh a učitelia nestíhajú. Realita škôl nás dobieha a my už asi tušíme, že je to tak. Asi tušíme, že deťom by sme mohli ponúknuť viac ako súčasný koncept školy. Ktorý mimochodom až taký súčasný nie je, keďže sa za posledných sto rokov veľmi nezmenil.

Dnes predsa vieme, že vlastné myšlienkové pochody a názory stimulujeme kladením otázok, živou diskusiou a spoluprácou.  A nie pasívnym počúvaním učiteľa. Dieťa musí mať priestor v škole na premýšľanie o veci, musí mať priestor nato, aby položilo otázku – nie len učiteľovi ale aj spolužiakovi – jedine tak prejaví svoju individualitu a jedine tak dostane odpovede, ktoré mu pomôžu lepšie sa učiť a zažiť radosť z učenia sa. Povzdudzujme ho k neustálemu mentálnemu rozhovoru so sebou samým, aby nachádzalo a interiorizovalo zmysel vecí a ich hodnoty.

Aká je to škola, ktorá dieťa síce naučí, ale nedá mu nástroje, aby sa chcel a mohol učiť sám. Načo sú nám školy, ktoré neotvárajú cesty – kreatívne a neprebádané – pre naše deti?

Klasická škola dnes detí neučí, tak ako chceme, aby ich učila. Klasická škola ich neučí učiť sa efektívne, samostatne a s radosťou. A pritom v tom nie je žiadna záhada, žiadne tajomstvo: v jednoduchosti hry je predsa skrytá tá detská radosť, ktorá rozvíja detské myslenie. Tvorivá činnosť, ktorej sa dieťa zúčastňuje z vlastnej iniciatívy a s radosťou. Kde objavuje, diskutuje, plánuje a zažíva ponorenie do činnosti, úplne zabratie sa do nej, a tá činnosť ho pohlcuje a dáva mu pocit šťastia. To je HRA, ktorú má zažívať v škole.

Škola má byť pre deti miestom, kde nechceme dieťa niečo „naučiť“, ale kde ho chceme vyprovokovať a povzbudiť procesy v ňom samom, aby sa učilo samo. Chceme ho povzbudzovať a nabádať, aby hľadalo cesty jemu najľahšie, aby sa učilo trpezlivosti, sústredenosti a vytrvalosti na svojej ceste za poznaním.

Príďte sa s nami porozprávať o lepšej škole pre vaše dieťa, každý piatok: 17.02. a 24.02., 3.3. a 10.3. o 17h v E-KU Inštitúte jazykovej a interkultúrnej komunikácie v budove Stapring na Piaristickej ulici.

Tešíme sa na Vás,

Majka Sotáková, riaditeľka SZŠ Makovičkydenvskole_6

a učiteľky Vladka Konopásková a Silvia Seigne

Kontakt: 0907 941 958, silvia.seigne@gmail.com