Blog

Tento a budúci školský rok

vajicka drozdaVyhodnocovacia správa výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

V septembri 2014 sa slávnostne otvorili brány novovzniknutej Súkromnej základnej školy Makovičky v Ladiciach. Zriaďovateľom školy je neziskové občianske združenie Makovičky. V prenajatých priestoroch bývalej základnej školy dostali žiaci šancu vzdelávať sa v triede s nízkym počtom žiakov. Sme málotriedna škola, v ktorej vládne príjemná pracovná atmosféra, založená na prirodzenej a otvorenej komunikácii medzi žiakmi a dospelými.

Triedu navštevovalo  8 žiakov 1.-3.ročníka. Pracovali pod vedením riaditeľky a súčasne triednej učiteľky PaedDr. Márii Sotákovej, ktorá vyučovala  Slovenský jazyk, Matematiku, Vlastivedu, Prírodovedu, Telesnú výchovu a Informatiku.  V rámci Hudobnej výchovy sa vyučovala aj hra na flautu. Anglický jazyk mali žiaci nielen ako samostatnú hodinu, ale prelínala sa celou popoludňajšou činnosťou pod vedením Mgr. Silvii Seigne.

Hlavné úlohy na školský rok 2014/2015 v oblasti výchovy a vzdelávania boli splnené.  Vyučovali sme podľa  štátneho vzdelávacieho programu pre 1.stupeň ZŠ – ISCED 1 vo všetkých ročníkoch. Pracovali sme podľa vlastného školského vzdelávacieho programu pod heslom „Chcem byť múdry a dobrý“. Do tematických  výchovno-vzdelávacích plánov boli zapracované prierezové témy: environmentálna výchova, výchova k manželstvu a rodičovstvu, osobnostný a sociálny rozvoj človeka, multikultúrna výchova, mediálna výchova, ochrana života a zdravia. Ďalšie úlohy: úloha prevencie drogových závislostí, úloha výchovy k bezpečnému správaniu a ochrane zdravia pri práci.

  1. ročník: 2 chlapci – 22 hod. týždenne
  2. ročník: 1 chlapec, 2 dievčatá – 23 hod. týždenne
  3. ročník: 2 chlapci, 1 dievčatá    –   25 hod. týždenne

Sme školou dobrých skutkov.  Zapojili sme sa ako detská porota do celoslovenského projektu Detský čin roka 2014. Deti si vypočuli a hodnotili 35 nominovaných dobrých skutkov svojich rovesníkov. Chceme byť múdri a dobrí. V rozvrhu sme mali vyčlenenú vlastnú a veľmi obľúbenú hodinu, na ktorej sme zbierali zrnká múdrosti. Tie sme ilustrovali a zviazali do našej knihy.  Celý rok nás sprevádzal náš kamarát Jerry. Deti si ho mohli zobrať so sebou domov a do zošita zapisovali zaujímavé príbehy zo života v škole a doma. Tým sa tiež utužovali vzťahy v kolektíve. Podarilo sa nám vytvoriť dobrý kolektív žiakov, ich správanie bolo v súlade so školským poriadkom. Prváci boli slávnostne pasovaní  a zložili sľub pred zrakmi svojich rodičov a našich škôlkarov, s ktorými sme spolupracovali od začiatku školského roka.

S vyznamenaním prospelo 6 žiakov, prospeli  veľmi dobre 2 žiaci.

Žiačka 3.ročníka Šimona Scholtzová úspešne reprezentovala triedu a stala sa víťazkou  v okresnom kole Pytagoriády v Zlatých Moravciach. Žiaci vystupovali na Mikuláša v kostole a na Deň Matiek v kultúrnom dome v Ladiciach. V rámci Školy v prírode poznávali blízke okolie a podnikali celodenné výlety  do Topoľčianok, Zubrej zvernice, vystúpili na Veľký Lysec a boli aj na Gýmeši.   Poznávame mikroregión  Tribečska  a chceme sa zapojiť do projektu: Príbehy našich kroník.

Učili sme sa podľa rozvrhu 4 hodiny dopoludnia. Potom bola obedňajšia siesta a v popoludňajších hodinách mali žiaci Anglický jazyk, Hudobnú výchovu a Výtvarnú výchovu. Táto činnosť prebiehala väčšinou v anglickom jazyku, deti pracovali v ateliéri alebo podľa počasia aj vonku. Okrem ihriska chodili aj do lesa, k potoku,  veľmi ich zaujala lukostreľba, pod vedením pána starostu obce.

Mimoškolské aktivity

Október 2014

– divadelné predstavenie v angličtine pre rodičov a starých rodičov: Little Red Riding Hood

– Pasovačka prvákov

– Deň jablka

November 2014

– výchovný koncert

– sokoliar

– návšteva farmy

December 2014

– Mikuláš program

Február 2015

– Hviezdoslavov Kubín – školské kolo

Marec 2015

– výstup na Gýmeš

– návšteva múzea a hrobu Forgáčovcov

– Noc s Osmijankom

– Dentálna hygiena – prednáška

– Pytagoriáda v Zlatých Moravciach

– Deň vody

Apríl 2015

– beseda s lesníkmi a sadenie stromčekov

– turnaj vo futbale – mikroregión Tribečsko

– Deň zeme

Máj 2015

– Deň matiek v kultúrnom dome, predstavenie v angličtine Fisherman and the Fish

– Škola v prírode – poznávame svoje okolie / Lovce- zubria zvernica, Topoľčianky – zámok a park, výstup na Veľký Lysec, Kostoľany pod Tribečom- kostol NKP, farma Mašekov mlyn/

Jún 2015

– Atletické hry Žitavany, Atletické hry na škole

– Arborétum Mlyňany

Spolupráca s MŠ

Vianočné a veľkonočné dielne

Zápis do 1.roč.

Deň otvorených dverí

Zber papiera – priebežne                                                                                                      

V súčasnosti máme  do 1.ročníka v  školskom roku 2015/2016 zapísané 3 žiačky. Pripravujeme stretnutie s rodičmi pred koncom školského roku, aby sme vyhodnotili celoročnú prácu  a predložili návrh práce v školskom roku 2015/2016.

 

Školský rok 2015/2016

V budúcom školskom roku budeme pokračovať v aktivitách, ktoré obohatili našu prácu v oblasti vzdelávania a výchovy. Opäť sa zapojíme do poroty Detský čin roka, kde nás čakajú pútavé príbehy z celého Slovenska. Prečítame nové knihy, ktoré nám pripraví Osmijanko. Budeme poznávať mikroregión Tribečsko a zapojíme sa do turistickej, navigačnej a čiastočne internetovej hry Geocaching. Možno sa nám podarí založiť novú kešku práve v Ladiciach a tým zviditeľniť našu obec. Budeme sa venovať pranostikám, poznávať prírodu v každom ročnom období a vytvoríme vlastnú knihu, ktorú pokrstíme na konci školského roku. Samozrejme nebudú chýbať ani športové a kultúrne aktivity podobne ako v tomto školskom roku. V 3. a 4. ročníku pribudne pracovné vyučovanie. Budeme hľadať najkrajšiu záhradku v obci.

Upevňovať a posilňovať vzťah učiteľ-rodič-žiak sa snažíme pri každej príležitosti. Virtuálna knižnica – tzv. škola bez kriedy, je jedna z našich praktických pomôcok, kde rodič a žiak komunikujú s učiteľom prostredníctvom rôznych zaujímavých úloh, odkazov.

Hudobná výchova pokračuje výučbou flauty pre všetky ročníky a pribudne aj novo zakúpený klavír! Vyučovanie výtvarnej výchovy prebiehalo z väčšej časti CLIL metódou – integráciou anglického jazyka do nejazykového predmetu. V tomto trende pokračujeme i budúci školský rok. Prehlbujeme medzipredmetové vzťahy: slovenský jazyk – prírodoveda – výtvarná výchova – vlastiveda – Tribečsko (nový predmet, ktorý strieda Zrnká múdrosti).

Naša knižnica sa rozrastá. Veľký dôraz dávame na pravidelné čítanie s porozumením. Žiaci vyšších ročníkov budú povzbudzovaní i k čítaniu jednoduchej literatúry v anglickom jazyku – Graded readers / Easy reads. Žiaci štvrtého ročníka budú pripravovaní na skúšku z anglického jazyka: Cambridge certificate YLE.

Školský klub pokračuje v tom istom duchu ako tento rok. Príroda, les, vinice, potok, ručné práce, angličtina, voľná hra. Poplatok v školskom klube je 4 eurá za mesiac.

Počas školského roka budeme podobne ako v Čajovni dobrých ľudí popíjať bylinkové čaje (máme nazbierané) a tak vytvárať príjemnú pracovnú atmosféru, ktorá nám pomôže zvládnuť predpísané učebné osnovy a dosiahnuť čo najlepšie vyučovacie výsledky. Sme výborný kolektív, dokážeme si pomáhať a s elánom sa po prázdninách pustíme opäť do práce.