Blog

Expedícia a Výzva pre Teba

V našom online rozvrhu figurujú okrem základných predmetov (slovenský jazyk – matematika – anglický jazyk) aj predmety Expedícia a Výzva pre Teba.  

Jedna z obľúbených aktivít detí počas jarného dištančného vyučovania bola vymýšľanie a tvorenie rôznych projektov. Bolo preto prirodzené rátať s touto iniciatívou detí aj teraz a plnohodnotne ju začleniť do rozvrhu.  

Projekty, prírodoveda, vlastiveda a informatika sa trikrát do týždňa miešajú v online predmetoch Expedícia a Výzva pre Teba.  Národné parky Slovenska je téma, s ktorou na týchto predmetoch pracujeme a pokračujeme s ňou aj vo februári. Menej je viac. Deti potrebujú čas na zorientovanie sa v tak obšírnej téme, môžu sa vybrať rôznymi smermi.  

Učiteľ odkrýva, čo všetko žiaci už vedia a zároveň ich spoločnou diskusiou vedie k ďalším vedomostiam. Deti si potom môžu z diskutovanej témy niečo  čo ich zaujme podrobnejšie pripraviť.  

Príklad: Na Expedícii sa diskutuje o zaujímavých ľuďoch, ktorí pracujú v Národných parkoch. Dieťa je zaujaté vysokohorskými nosičmi a chce sa o nich dozvedieť viac. Táto motivácia dozvedieť sa viac z vlastnej iniciatívy, nie je ponechaná napospas “domácej úlohy”, ale je podchytená v rámci predmetu Výzva pre Teba. Tu učiteľ deťom pomáha kde a ako si nájsť viac informácií, (tretiaci objavujú Wikipediu:) a ako pracovať s nájdeným textom (kľúčové slová, výpisky, parafráza). Vedomosti sa prehlbujú a dieťa nadobúda smelosť a istotu.  

Proces, ktorým dieťa sprevádzame je bohatý na učenie sa a teda nie je hladký, ani priamočiary a ani rýchly. Také je učenie, keď deti diskutujú a majú sa sami k niečomu dopracovať.   

Výstupy sú spontánne – deti píšu projekt v papierovej forme a ilustrujú ho.  Ďalším krokom je takto napísaný projekt previesť do elektronickej podoby a vytvoriť z  neho prezentáciu. Tu zúročíme naše vedomosti zo školy, kde deti porovnávali rozdiel medzi písaným projektom a dobrou prezentáciou. Trénujú rôzne zručnosti, napr.: ako z rozsiahleho písaného textu vybrať pár viet do jednotlivých slidov v PowerPointe.  Deti tak získavajú základy počítačovej gramotnosti v rámci pre nich veľmi zmysluplného kontextu.  

Synergický efekt v našich skupinkách naozaj funguje. Deti sa navzájom pozorujú, podporujú, inšpirujú, a dopĺňajú. Takáto práca znásobuje potenciál každého dieťaťa.  

Výzvy pre učiteľa 

 Nie všetky deti baví písanie a ilustrovanie projektov a nie všetky deti baví internet a PowerPoint. Niektoré deti počítač tlmí, iné energicky zdieľajú, čo všetko sa dozvedeli z webu. Preto sú metódy práce učiteľa kľúčové a to ako obratne ich vie používať napovie aktivita jeho žiakov.  

Metóda kladenia otázok má veľa výhod. Učiteľ sa dozvie, čo už žiaci vedia a žiaci, učiaci sa v prostredí otázok, sa sami učia pýtať.  

Skôr ako zdieľať na obrazovke súvislý text o Poloninách, zdieľame rôzne hádanky, rébusy, nedokončené obrázky, atď. Žiak je nútený zapojiť svoje zmysli a aktívne obsah témy spolu s učiteľom vytvárať. 

Skôr ako naučiť deti identifikovať značky zákazov v Národných parkoch, diskutujeme s nimi o týchto zákazoch, aby porozumeli prečo sa tá či iná vec nemôže. Môžu potom navrhnúť aj vlastný zákaz.  

Skôr ako čítať informáciami nabité texty, zdieľame s deťmi obrázky. Jeden obrázok je za tisíc slov. Nastavme hodinu tak, aby aspoň na polovicu z tých tisíc slov prišli samé. 

Cieľov je v našej aktuálnej téme Národné parky Slovenska ukrytých veľa. Každý predmet (Expedícia, Výzva pre Teba, Informatika) si sleduje svoje špecifické ciele s deťmi.  

Myšlienka, ktorá je votkaná do samého jadra témy je však spoločná a je ňou chrániť prírodu. Učiteľ, ako garant obsahu vzdelávania, dbá nato, aby deti dostali určitú sumu vedomostí. Nevedomosť ide totiž ruka v ruke s ľahostajnosťou. A my predsa nemôžeme dovoliť, aby sa naše Makovičky vybrali touto cestou. 

 

Read more

Príprava na dištančné vyučovanie v SZŠ Makovičky v školskom roku 2020/2021

Keď sme sa na jar 2020 ocitli zo dňa na deň doma a za počítačmi, netušili sme koľko sa toho spolu s deťmi naučíme. Online hodiny, online stretnutia, webináre… spustilo sa to všetko na nás ako jedna lavína a ledva sme lapali po dychu. Vďaka výbornému učiteľskému tímu, úzkym vzťahom s deťmi a veľkej chuti robiť veci vždy lepšie, nás táto lavína nestrhla, ale naopak vyniesla a ukázala nám nové obzory.

Komunikácia s deťmi, rodičmi a medzi učiteľmi bola a je pre nás kľúčová. Pracujeme na platforme Office 365, ktorej aplikácie (Outlook, Teams, Onedrive, …) sme začali využívať v bežnom školskom živote. Deti majú svoje adresy a prihlásenia, ktoré využívame na emailovú komunikáciu s rodičmi. Triedy v aplikácii Teams sú zriadené, deti prihlásené do tried, kde si už teraz občas nájdu doplňujúci materiál na učenie. Prechod na online bude už len záležitosť kliknutia na tú správnu ikonku.

Každá zodpovedná škola, už nič nenechala na náhodu a riadne sa na možnosť dištančného vyučovania túto jeseň pripravila. Aj my sme pripravili to, čo pokladáme za najdôležitejšie: rozvrh pre každú triedu (resp. skupinu, keďže triedy boli podelené na mikroskupinky), rozvrh učiteľov a doplnenie učebných materiálov, tak, aby sa nám čo najľahšie pracovalo v online priestore.

Chceme sa s Vami o výsledok našej prípravy podeliť.


Online rozvrh SZŠ Makovičky 2020 / 2021

I. ročník

8:30 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

SJL

ANJ

ŠKD

UT:

SJL

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

MAT

SJL

ŠKD

PIA:

SJL

ANJ

online konzultácie s učiteľom

 

II.ročník

8:30 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ČIT

SJL

ŠKD

2.skupina

ČIT

SJL

UT:

1.skupina

MAT

ANJ

ČIT

2.skupina

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

ČIT

MAT

ŠKD

2.skupina

ČIT

MAT

PIA:

1.skupina

ANJ

SJL

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

SJL

 

III.ročník

8:00 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ANJ

MAT

2.skupina

MAT

ANJ

UT:

1.skupina

príprava na Výzvu

VÝZVA

SJL

2.skupina

MAT

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

SJL

ANJ

2.skupina

ANJ

SJL

PIA:

1.skupina

MAT

VÝZVA

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

SJL

 

IV.ročník

8:00 – 9:00

9:00 – 9:35

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

14:00 – 15:00

PO:

1.skupina

ANJ

MAT

2.skupina

MAT

ANJ

UT:

1.skupina

príprava na Výzvu

VÝZVA

SJL

2.skupina

SJL

STR:

voľný deň

ŠTV:

1.skupina

SJL

ANJ

2.skupina

ANJ

SJL

PIA:

1.skupina

MAT

VÝZVA

online konzultácie s učiteľom

2.skupina

MAT


Legenda k rozvrhu:

Oranžové políčko označuje čas na samostatnú prácu žiaka, domáce úlohy. Je dobré, dať sa do pracovnej nálady pred online vyučovaním, je to však len odporúčanie. Deti / rodičia si čas rozvrhnú podľa svojich preferencií.


Deti pracujú v mikroskupinkách
. V skupinke je len 3 až  5 detí.


Voľný deň 
sa osvedčil už na jar 2020, preto sme ho určite začlenili.


Výzvy – projekty – vlastná práca 
je obľúbený moment v rozvrhu. Deti majú priestor predstaviť svoje samostatné práce. Pracujú aj tímovo, a potom sa radi stretnú z vlastnej iniciatívy vo “svojich triedach”.


Konzultácie s učiteľom
je priestor pre deti, kde sa pýtajú na nejasnosti v úlohách, v učive. Podporujeme vrstovnícke vzdelávanie – deti navigujeme do skupiniek, kde si môžu pomôcť navzájom.


Konzultácie pre rodičov 
– plánované sú online rodičovské stretnutia raz za mesiac, individuálne rodičovské stretnutia podľa potreby.


Štátny pedagogický ústav vydal metodické usmernenie k obsahu a organizácii dištančnej výučby, kde sa hovorí o indikatívnej týždennej záťaži žiakov. 
Tá v sebe zahŕňa čas strávený online vyučovaním, čas potrebný na vypracovanie úloh a čas strávený samoštúdiom. Pre žiakov 1. až 3. ročníka je odporúčaná záťaž 10h/ týždenne, pre žiakov 4. až 5. ročníka je to 12h/ týždenne.
Podľa nášho online rozvrhu je týždenná záťaž našich prvákov 9h40min, druhákov 10h15min, tretiakov a štvrtákov 12h40min. Do záťaže sa nepočíta vyučovanie komplementárnych vzdelávacích oblastí, čo u nás predstavuje 4x týždenne 60 minút školský klub a raz týždenne konzultácie s učiteľom.


1.ročník:  9h40min / týždenne

4h/40min online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí

5h domáce úlohy/samostatná práca


2. ročník: 10h15min / týždenne

5h/15min online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí

5h domáce úlohy/samostatná práca


3. – 4. ročník : 12h40min / týždenne

4h/40minút online vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí 8h domáce úlohy/samostatná práca

 

Technické vybavenie počas online vyučovania :

 • Každé dieťa v rodine vybavené zariadením s prístupom na Office 365 (aplikáciou Teams, Outlook, atď. ) (notebook, tablet)
 • Rýchly internet, dobrý mikrofon (slúchadlá vítané)
 • Zapnuté upozornenia na správy v office.com (Teams, Outlook)
 • Tlačiareň, scanner (zdarma aplikácia Genius Scan do vášho mobilu)

 

Náčrt pravidiel online vyučovania, ktoré si doplníme spolu s deťmi :

 • Na hodiny sa pripájam pripravený a včas.
 • V triede nevyužívam chat. Chat v triede slúži učiteľovi a na rýchlu komunikáciu s ním.
  S kamarátmi môžem chatovať mimo hodiny a mimo triedy (v iných miestnostiach).
 • Robím si domáce úlohy a načas ich odovzdávam.
 • Nejem počas online hodín.
 • Online hodiny sú povinné, vyžaduje sa moja aktívna účasť.

 

Rozvrh učiteľa

Zostaviť rozvrh učiteľa nám vnukla škola Narnia. Vo webinári Juraja Hipša: Ako zvládnuť koronu na škole, odprezentoval p. riaditeľ Baranovič rozvrh učiteľa, ktorý sa veľmi blízko zhodoval s časovým harmonogramom našich učiteľov.

PO

UT

STR

ŠTV

PIA

8:00 – 9:00

maily

maily

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

maily

maily

9:00 – 9:35

vyučovanie

vyučovanie

9:45 – 10:20

10:30 – 11:05

11:15 – 11:50

13:00

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

Online stretnutie tímu učiteľov

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

webináre

Online metodická porada

príprava materiálov a zadaní na ďalší týždeň

14:00

15:00

vyhodnocovanie práce detí

vyhodnocovanie práce detí

16:00


Učebné materiály na online výučbu

Popri učebniciach a pracovných zošitoch, ktoré používame teraz v škole, sme deťom pridali pracovné zošity a učebnice, ktoré sú jednoduchšie na používanie v online priestore. Túto potrebu sme pociťovali hlavne v matematike, kde učíme Hejného metódou, ktorá je kontaktná, plná pomôcok, tímovej práce a diskusie.
Slovenský jazyk sme doplnili extra pracovným zošitom, aby sme zamedzili pravidelnému vytláčaniu pracovných listov. Používame aj slohový zošítok. Pre menšie deti viac písacích zošítkov, číselkový domček.
Čítanie z čítanky u menších detí sme obohatili kúpou rovnakých knižiek, aby sme mohli čítať spoločne z jedného materiálu počas online hodín. Staršie deti spoločne čítajú z rovnakých kníh už od septembra. (Uprednostnili sme pred úryvkami z čítaniek)
Všetko sme robili tak, aby dieťa odišlo domov s kompletnou výbavou na online učenie, s čo najmenšou potrebou posielania extra úloh a tlačenia pracovných listov. Teraz, keď sme v škole, využívame tento extra materiál na prácu na doma.


Písanie


Čítanie


Matematika


Anglický jazyk


1. ročník

Písanie v 1. ročníku (5 písaniek s predtlačou),K.Štefeková, R. Culková

Sada písaniek pre 1. ročník – Nezábudka

Číselkový domček

Šlabikár

Kamila Štefeková, Romana Culková

Hejného metóda 1 PZ I., PZ II.

Bero, Honzová PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

authentic storybooks/online support/worksheets

slovníčky, písacie zošítky

ceruzka, pastelky

notebook


2. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk 2 – Nezábudka

Písmenká – moji kamaráti – Virgovičová

Číselkový domček

Čítanka pre 2. ročník – Nosáľová, Hirková, Dienerová

Čo učky nevidia – Futová Gabriela

authentic storybooks/online support/worksheets

slovníčky, písacie zošítky

pravítko, ceruzka, pastelky

notebook


SJL


Matematika


Výzva/Expedície


Anglický jazyk


3. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk, Z. Hirschnerová,                                               PZ Slovenský jazyk 3 – Nezábudka, čítanie: Jana Necpalová: Zo škrupiny 1, Zo škrupiny 2

Hejného metóda 3 – učebnica, PZ I.

Bero PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

knihy, encyklopédie, mapy, internet

Cool English School 3, Book + Workbook, online support

pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo

zošiť A4

notebook


4. ročník

Písanie a slohové cvičenia, Z. Hirschnerová,

PZ Slovenský jazyk , Z. Hirschnerová, PZSlovenský jazyk – Nezábudka, čítanie: Astrid Lindgrenová: Detektív Kalle Blomkvist

Hejného metóda 4 – učebnica, PZ I.

Bero, Honzová PZ1, PZ2

zošit k Hejného metóde

knihy, encyklopédie, mapy, internet

Cool English School 4, Book + Workbook, online support

pravítko s ryskou, ceruzka, kružidlo

zošit A4

notebook

Read more

O psíčkovi a mačičke

Deti veľmi radi v kruhu na koberci čítajú nahlas, ostatní potichu počúvajú. Okrem Čítanky siahame po knihách z našej bohatej knižnice. 

Naposledy to bola knižka O psíčkovi a mačičke.

Ich príbehy sme prečítali od A po Z. Pozreli sme si pôvodný čiernobiely kreslený príbeh v češtine o tom, ako Psíček a mačička piekli tortu. Nakreslili sme si torty a dopísali sme ingrediencie, ktoré do torty použili, veruže tam dali všeličo. A ani Makovičkám nechýbala fantázia! Nasmiali sme sa príbehu o tom, ako psíčkom umývali podlahu, a mačičkou ju vysušili. Psíček zjedol mydlo a zapil vodou – tiež sme si urobili bublifuk a o zábavu bolo postarané. Potom sa šli sušiť – z papiera sme im vystrihli šaty a povešali sme ich na šnúru.

Na prechádzku sme zas mačičke, parádnici, vyrobili slnečník. Nezbedný psíček si však na prechádzke roztrhol nohavice a tak sme mu zhotovili záplaty prepletaním farebného papiera. Ich príbehy boli také veselé, že sme ich s radosťou pozvali na návštevu. Deti napísali psíčkovi a mačičke pozvánky a pripravili ich aj s obálkou na odoslanie. 

 

Takto sa príbehy z knižiek prepletajú s našou činnosťou. Učíme sa porozumieť jazykovým prejavom i obsahovej stránke literárnych diel, sformulovať otázky, odpovedať na ne, premýšľať v súvislostiach, na primeranej úrovni komunikovať ústne aj písomne,… hovoriť pred publikom. Po sústredení a práci si potrebujeme pobehať vonku na čerstvom vzduchu – aj to patrí k našim popoludniam!

 

Read more

Začíname po sieste

Ako isto viete, v našej škole deň nekončí obedom. Popoludňajšie aktivity začínajú po sieste o 13h30. Tvorivé písanie u starších detí alebo dielničky či hudobný kruh. Byť vonku je však pre deti rovnako dôležité ako učenie, a preto voľný pohyb ani voľnú hru nepodceňujeme. Nechať deti vyplniť si svoj čas je oveľa dôležitejšie ako hocijaký krúžok.

Stonožka a psík zdravotník sú nové popoludňajšie aktivity našich Makovičiek, ktoré vedie naša kamarátka a zdravotníčka Kamila Konopásková. Cvičenie v skupinke Stonožka je zamerané na zdravú detskú nôžku a psík zdravotník učí deti vynájsť sa v rôznych každodenných situáciách.

Stonožka

Cvičíme bosí v kruhu na koberci, chodíme po špičkách a pätách do kruhu, počúvame pri tom relaxačnú hudbu a pokyny cvičiteľky. Niektoré cviky majú aj názvy ako napr. Mačička, Koník, Motýlik, Pavúk a pod., hovoríme si k nim krátke básničky. Používame šatky, valčeky, loptičky, ceruzky… Na záver cvičenia si ešte vymasírujeme chodidlá rukami a masážnou loptičkou. Emilie na poslednom cvičení zistila, že my nie sme Stonožka, ale Dvadsaťtrinôžka   :)….kto mal jednu nôžku schovanú?

Cvičením chceme docieliť spevnenie svalov chodidla, priečnej aj pozdĺžnej klenby nohy, spevnenie lýtkových svalov, ktoré modelujú chodidlo. Kto bude mať chvíľku čas, môže sa prísť na nás pozrieť, alebo sa k nám aj pripojiť!

Ploché nohy môžu byť veľkým problémom najmä u detí, lebo okrem bolesti nôh sa môže časom pridružiť nesprávne držanie tela, skolióza, bolesti chrbtice. Týmto problémom sa však dá predísť včasnou prevenciou. Správna aktivita nožného svalstva nám denne zaberie len pár minút a výsledky sú citeľné. Cviky na prevenciu plochonožia sú úplne jednoduché a zábavné. Deti v Makovičkách si ich rýchlo osvojili a na cvičenie sa tešia. Skupinové cvičenie podporuje v deťoch hravosť, spoluprácu a dobrú náladu.

 

MUDr. Eva Rišková odborníčka na ortopédiu, rehabilitáciu, fyzioterapiu a pediatrickú  rehabilitáciu nám cvičenie schválila a odporúča. Za konzultáciu ďakujeme.

Kamil a psík zdravotník 

Knižka Kamil a psík zdravotník sa venuje témam o zdravom životnom štýle, upevňovaní zdravia, prevencii úrazov a prvej pomoci. Pomáha deťom zorientovať sa v rizikových situáciách nášho každodenného života.

Postupne si čítame jednotlivé témy a rozprávame sa o nich. Tu sú:

 1. Hravá strava – okrem toho, komu čo najviac chutí sme si vymenovali aj zdravé potraviny, všetky druhy ovocia a zeleniny a zdôraznili dôležitosť dodržiavania pitného režimu. Deti to nakreslili na tanier a prestreli sme si ako v reštaurácii. Stolovanie a správanie sa pri jedení, objednávanie jedla, bola vďačná hra. 
 2. Všade samé bacily – zopakovali sme predošlú tému a nadviazali sme nové informácie o hygiene rúk, umývaní ovocia a zeleniny pred konzumáciou
 3. Vonku opatrne – prevencia úrazov a prvá pomoc pri ošetrení drobných rán a obväzovanie končatín sme si aj vyskúšali. Deti sa striedali v roli poraneného a ošetrujúceho, obväzovanie si chceli skúšať ešte aj na nasledujúcej hodine
 4. Haló, pomóóóc – naučili sme sa najdôležitejšie telefónne číslo 112 a tiež, čo povedať do telefónu, keď sme našli niekoho zraneného. Vyrobili sme si telefóny a zahrali sme sa na zraneného, volajúceho a záchranára, ktorý ošetrí ranu. Deti to veľmi bavilo.
 5. Bzzzz! – povedali sme si, ako predchádzať uštipnutiu včelou a ako ošetriť poštípané miesto
 6. Hromy – blesky! – ako sa správať počas búrky?
 7. Pozor, cudzí pes! –  svojich psíkov máme radi. Ale čo robiť, ak stretneme cudzieho psa?
 8. Pozor na hlavu! – aj pri športe treba myslieť na bezpečnosť. Pri jazde na bicykli, korčuliach či kolobežke patrí na hlavu prilba. Jazdou nesmieme ohrozovať ostatných ľudí.

Deti veľmi radi hovoria svoje príhody, ktoré zažili. Čakajú nás ešte ďalšie zaujímavé témy a aktivity k nim.

Po ukončení všetkých ponúknutých tém, si spoločne odpovieme na kontrolné otázky a plánujeme si urobiť kvíz Ochrana zdravia. Súčasťou bude aj jedna praktická úloha. Deti by súťažili v dvoch alebo v troch tímoch, už teraz sa veľmi tešia. Vzájomná spolupráca, tímový duch, vzájomné rešpektovanie a spolurozhodovanie, to je to, k čomu ich vedieme a čo Makovičkám dobre ide.

Každý rok si čítajú nominácie na Detský čin roka, spoznávajú deti – hrdinov a tiež hlasujú za víťaza. Deti sú všímavé, vedia robiť dobré skutky a neraz aj zachrániť ľudský život.

Mgr. Kamila Konopásková
zdravotná sestra a priateľ školy

 

 

Read more

Poď učiť piatakov

Makovičky hľadajú zanieteného a samostatného učiteľa/učiteľku, ktorý bude viesť vzdelávaciu skupinu žiakov piateho ročníka pri SZŠ Makovičky v Nitre od septembra 2019.

Sme malotriedna škola rodinného typu, s počtom žiakov 18 v ročníkoch 1. až 4. Do budúceho školského roka 2019/2020 sme sa spolu s rodičmi rozhodli ponúknuť žiakom piateho ročníka možnosť pokračovať v novovytvorenej vzdelávacej skupine pre 5. ročník v priestoroch našej školy.

Hľadáme učiteľa/ku, sprievodcu, mentora – slovom, človeka, ktorý rád trávi čas s deťmi a je nadchnutý pre objavovanie spolu s nimi. Uprednostňujeme zameranie na prírodné vedy (matematika, fyzika, informatika, chémia…), ktoré učiteľ/ka kreatívne prepája a spája v rámci blokového, otvoreného vyučovania. Sleduje pritom požiadavky povinného obsahu výchovy a vzdelávania pre 2.stupeň ZŠ.

Ideálny kandidát hľadá výzvy pre seba a pre žiakov. Rozumie, že učiť sa dá iba v bezpečnom a empatickom prostredí, ktoré vytvára spolu s deťmi. Rešpektuje a prijíma dieťa také aké je, vníma jeho individualitu. Vedie dieťa k neustálemu osobnému prežívaniu učenia sa, k pocitu uspokojenia, sebarealizácie a šťastia.

Ak Vás naša ponuka oslovila, pozývame Vás na stretnutie k nám do školy.

Kontaktujte Silviu Seigne na silvia.seigne@gmail.com.

Read more

S deťmi len po anglicky

Tento školský rok sa nám splnilo jedno z našich predsavzatí. Seanan Cummings, lektor anglického jazyka, trávi s našimi Makovičkami 15 hodín týždenne. Dovoľte, aby sa Vám predstavil.

Having taught drama in a theatre for many years and then moving away from home to teach English in both China Italy I wasn’t ready to go home, I was looking for a new adventure.  I seen the job advertised for a native English speaker here in Makovicky in Nitra. I was interested in this position because I have always worked with children and I love working in new countries and experiencing new cultures.  Slovakia was somewhere I’ve never been to so I was over the moon when I was offered the job.

puppet show

My first impressions of the school was a great first impression.  The school felt to me like its own little community, it was just like a big family.  I was welcomed here with open arms and that help me to settle. The children in the school are great and really enthusiastic about learning.  A big difference I have found between Makovicky and all the others schools in which I have taught at is, the children don’t want to go home when it is home time which shows how great this school is and how close everyone in the school is.  Another different I have seen in my time here compared to the other countries I have worked in is that they make learning fun, and interesting and the children never get bored, it’s not like the other schools where the children just sit at their desk and work, here they care about the children which is great.

My teaching style is different from other teachers.  As I can’t speak Slovak I like to use simple English with actions so the children can get an understanding.  I like to start every class with a hello song and end it with a goodbye song. Through the class I use music as it’s a great way for children to learn and helps them pick up the language quicker.  I like to teach English using drama, movement, play and books as it keeps the classes fun and enjoyable for the children, and also drama is a great way to learn English. I am a firm believer that children learn better and quicker if they are having fun which I have found    out from teaching in both China and Italy.

Last week, autumn was our inspiration.  We listened to an autumn song: Autumn leaves are falling down, and then we acted out the song words. For example we pretended to be: the red, brown…leafs falling of the trees, a squirrel looking for its food and etc. Then we read a short story about autumn and talked about the pictures. Any book on topic would do, here are some from our school library:

  

 

 

 

 

 

 

An autumn art project is always a good idea – letting the children use their imagination….

 

 

Read more

English Teacher Position

 

joinourteamOur small elementary school based in Nitra is looking for a native English teacher available for the next school year, starting September 2018.

Makovičky is a school with a homely, community feel organized around one  mixed-aged classroom counting around 15 children aged from 6 to 10.

We are three teachers supporting our young children´s developement and helping to create a safe learning enviroment for them. As a new teacher joining our team, you will be responsible for teaching English in mixed-aged groups based on ability. Teaching English at our school may take various forms, ranging from preparation for international certificates to spending free time with children in the afternoons.

Enthusiasm and passion for children is a must. This goes well beyond enjoying being with children. It means wanting to make a difference to each and every child. You should, therefore have the drive to unlock every child’s door to learning, overcoming any obstacle a child may have. In order to do this, you need to have acquired effective skills for communicating and working with young children.

The teacher we are looking for is supposed to create a sense of community and belonging in the classroom. The mutual respect provides a supportive, collaborative environment. In our small school, there are rules to follow and jobs to be done and each child is aware that he or she is an important, integral part of the group.

You will be asked to cooperate with your colleagues on an ongoing basis. Functioning in a small team of teachers requires not only open and frequent communication but also confidence and trust. You will have a considerable amount a freedom to implement methods creating a flexible teaching enviroment. We are convinced that a supportive team of friendly teachers and a group of happy and cooperative children make our school a place you will enjoy to work at.

If you feel this teaching position is for you, please ask for more information and submit your current resume and cover letter to Silvia Seigne,  silvia.seigne@gmail.com.

Read more

Ste naozaj za demokraciu v škole?

clippping wings

Štátny vzdelávací program zaväzuje učiteľov na prvom stupni okrem iného aj k tomu, aby viedli žiakov k aktívnemu občianstvu. Učitelia, už na prvom stupni ZŠ, majú vychovávať aktívnych, kriticky a racionálne mysliacich a konajúcich jednotlivcov, bez ktorých naša demokracia nemôže fungovať.

Sociálny psychológ Kurt Lewin považoval malé skupiny (v našom prípade triedy) vedené a organizované demokraticky za mimoriadne dôležité. Práve v nich sa získavajú prvé praktické skúsenosti s demokraciou, v nich sa osvojujú demokratické spôsoby konania, oni sú prostredím, kde sa dohovárajú, udržiavajú a praktizujú demokratické pravidlá. Kritické myslenie nie je žiakovi dané, nie je to schopnosť, ktorá sa spontánne vynorí na istom stupni vývinu. Žiak sa kritickému mysleniu učí v komunikácii s učiteľom, so spolužiakmi a v neposlednom rade s rodičmi.

Komunikácia v demokratickej skupine v porovnaní s autokraticky vedenou skupinou je častejšia a rozmanitejšia. Frekventovanejšie sú aj prejavy náklonnosti, vzájomnej dôvery a ocenenia, záujem vypočuť si stanovisko druhého. Zámeno “my” sa požíva viac ako “ja”. Naopak, skupina s autokratickou organizáciou vytvára klímu, ktoré potláča individualitu, kritické myslenie a samostatné konanie, prostredie, v ktorom je názor autority normou a poslušnosť sa vynucuje legálnymi prostriedkami.

Ak by ste si mali vybrať Vy, fungovali by ste radšej v demokratickej alebo v autoritatívnej skupine? 

V akom “režime” podľa Vás fungujú Vaše deti za dverami svojich školských tried?            Pre lepšiu predstavu, tu je niekoľko konkrétnych princípov demokratického vzdelávania, ktoré nájdete aj u nás, v Makovičkách:

 • Slobodné rozhodovanie dieťaťa akej oblasti sa bude venovať a ako dlho – plní svoj individuálny plán, tvorí si ho s učiteľom, neskôr sám.
 • 80% času tvorí samostatná práca, 20% riadi učiteľ.
 • Dieťa sa venuje oblasti, pre ktorú ma senzitívne obdobie (ideálny čas),napr. celý týždeň sa venuje prevažne matematike.
 • Dieťa môže napredovať ďalej bez ohľadu na jeho spolužiakov, môže sa zoznámiť aj s látkou nasledujúcich ročníkov.
 • Dieťa pracuje podľa svojho vlastného tempa, nie je rušené zvonením, čas oddychu alebo aktivity si volí samo.
 • Slobodný pohyb po triede, keď dieťa potrebuje ísť za učiteľom, asistentom….

Ako ukázali porovnania skupín s rôznym štýlom vedenia, na jednotlivcov v demokratickej skupine sa kladú podstatne vyššie očakávania, ako na jednotlivcov s autoritatívnym vedením. Od jednotlivca v demokraticky vedenej skupine sa očakáva, že bude zodpovedný voči iným členom skupiny, skupinovým cieľom a pravidlám, že bude schopný akceptovať názorové rozdiely, že bude schopný prijímať kritiku bez ohrozenia vlastnej osobnej integrity a konečne, že bude kriticky zvažovať názory a argumenty iných, avšak nie hostilným a zraňujúcim spôsobom. Práve v týchto zručnostiach sú na jednotlivcov v 21. storočí kladené vysoké nároky.

Už experimenty Lewina, Whita a Lippita spred 90 rokov ukazujú, že len v skupine, v ktorej sa utvorí atmosféra vzájomnej dôvery, vzniká aj ochota pochopiť perspektívu iných, koordinovať rozličné záujmy a vytvárať spoločnú perspektívu.

Výhody demokraticky vedenej skupiny sú nesporné a hovoria hádam ku každému z nás. Zamyslime sa teda aj nad tým, koľko “demokracie” sme schopní tolerovať v škole, koľko slobody sme schopní vpustiť do triedy pre naše deti…. 

Mať úctu k sebe a k ostatným – to sú hodnoty, ktoré dieťa naberá v rodine, a ktorých funkčnosť si potrebuje v kolektíve vyskúšať. Aktívnym občanom sa nestávame vďaka hodinám občianskej náuky. Aktívne občianstvo je o hodnotách a postojoch, ktoré sa najviac formujú v detstve, a na ktorých treba ďalej stavať a rozvíjať ich.

 

Najbližšia beseda o škole: Pripravení do školy? (15.marec o 17h, Centrum Skalka, Kalvária Nitra)

 

Read more

Učte ako vo Fínsku – alebo ako v Makovičkách

il_570xN.915633566_alk0Soňa Kondelová, ktorej syn Oliver je v nitrianskej ZŠ Makovičky tretiak, pracuje vo vydavateľstve Enigma a nedávno dostala na recenziu zaujímavú novú knihu s názvom Teach like Finland (Učte ako Fínsko). „Je od Američana, ktorý učil niekoľko rokov vo Fínsku a popisuje zvnútra systému, ako to tam funguje a prečo sa má svet čo učiť od Fínov. Keď som túto knihu čítala, zistila som, že v Makovičkách to robia úplne tak isto. Intuitívne prišli k tomu, čo robia Fíni na základných školách. A viete prečo? Pretože to robia pre deti. Takže by sa tá kniha mohla pokojne volať aj Učte ako Makovičky,“ hovorí.

Zaujímalo nás pochopiteľne, čo je to za knihu a čože to v našej malej nitrianskej škole robíme, že
nás prirovnávajú k vzdelávaniu v krajine, o ktorej na prelome 21. storočia začal hovoriť s úctou celý
svet.

Teach like Finland (W. W. Norton & Company, 2017) je zaujímavá kniha nielen pre učiteľov. Autor,
americký učiteľ prvého stupňa, Timothy D. Walker ponúka „33 jednoduchých stratégií pre triedy
plné radosti „, ktoré sa naučil počas svojho dvojročného hosťovania na základnej škole v
Helsinkách.
Každý by chcel mať vzdelávací systém s takými výsledkami ako Fínsko, najmä od vtedy, keď
OECD zverejnila v roku 2001 výsledky medzinárodných testov PISA, podľa ktorých 15-roční fínski
žiaci jasne predčili deti zo všetkých ostatných členských krajín v čítaní a chápaní textov,
matematike aj vedeckých predmetoch. Táto malá škandinávska krajinu pritom do vzdelávania
investovala pomerne skromné prostriedky z HDP.
Ako však píše v predslove k spomínanej knihe známy fínsky odborník na vzdelávanie Pasi
Sahlberg, fínsky prístup sa nedá okamžite aplikovať v hocijakej krajine, pretože ide o efektívne
poprepájaný systém krokov v rôznych oblastiach socio-ekonomického života, nielen v samotnom
vzdelávaní. Jednotlivé stratégie, ktoré využíva, sa však dajú aplikovať s úspechom aj inde.

Čo stojí za úspechom Fínska?

Mnohí, vrátane P. Sahlberga veria, že sa pod to podpísal najmä holistický prístup k vzdelávaniu,
ktorý vytvorí dobrý základ pre rozvoj schopností fínskych detí. Podarilo sa ho vytvoriť v rámci
intenzívnej reformy 9-ročnej povinnej školskej dochádzky, ktorá sa spustila v sedemdesiatych
rokoch 20. storočia. Aktuálny prístup k vzdelávaniu na základnom stupni má niekoľko veľmi
jednoduchých – po hlbšom zvážení zistíme, že logických – zásad:
1. Fínske školy kladú rovnaký dôraz na všetky predmety (teda aj telocvik, kreslenie či hudobnú
výchovu), čo v praxi znamená, že deti majú možnosť od začiatku rozvíjať rôzne aspekty svojej
osobnosti, objavovať svoje talenty a budovať rôznorodé vedomosti. Často sa učí interdisciplinárne a
vedomosti či zručnosti z rôznych odborov sa vhodne prepájajú.
2. Veľkú pozornosť venujú príležitostí na rozvoj detí mimo školy – cez rôzne kluby, krúžky a
kurzy, ktoré sú podporované na lokálnej úrovni.
3. Ďalšia zaujímavosť je, že vo Fínsku nie sú súkromné základné školy ani s tým súvisiaca
súťaživosť škôl o žiakov a fondy. Jednoducho, každá škola musí byť dobrá, bez ohľadu na to, či
sa nachádza v Helsinkách alebo maličkej dedinke za polárnym kruhom.
4. Neexistuje ani socio-ekonomická segregácia a pokiaľ sú v škole žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, škola dostane dodatočné zdroje a podporu.
5. Cieľom učiteľa je v prvom rade pohoda detí, pretože spokojné dieťa, ktoré nie je vystavované
zbytočnému stresu, sa rado a ľahšie učí.
6. Keďže je však tento systém náročnejší na kvalitu a postoj pedagógov, hneď od začiatku programu
sa Fínsko zameralo viacej na predpoklady a odbornú prípravu budúcich učiteľov. Už výber
budúcich učiteľov sa sústredí predovšetkým na ich hlboký záujem o učenie a schopnosť pracovať s
deťmi, viesť a motivovať ich – preto majú väčšie šance dostať sa na učiteľský odbor nie premianti,
ale mladí ľudia, ktorí tieto schopnosti preukázali v mimoškolskej činnosti. Štúdium dosť zamerané
na psychológiu dieťaťa, pedagogiku, špeciálne vzdelávanie, didaktiku predmetov a tvorbu
učebných osnov.
7. Všetci učitelia sa podieľajú na príprave osnov vo svojej škole, výbere efektívnych metód
vyučovania, ako aj hodnotenia toho, ako sa deti učia. Navyše, stredné manažérske pozície vo
vzdelávaní obsadzujú tiež skúsení a aktívni učitelia. Riaditelia škôl sú takmer bez výnimky
aktívni učitelia, ktorí popri administratíve a riadení majú aj svoje hodiny so žiakmi.

 
Kritici boli umlčaní
V snahe uviesť problematiku celistvo, P. Sahlberg spomína, že pred rokom 2001 mal fínsky
vzdelávací systém aj zástup kritikov. Stredné a vysoké školy sa sťažovali, že sa znížila akademická
úroveň žiakov pri prechode na vyššie stupne a niektorí zamestnávatelia tvrdili, že mladšia generácia
postráda pracovnú dobrú pracovnú morálku. Potom tu boli rodičia, podľa ktorých šikovnejšie a
talentovanejšie deti nemajú šancu rozvinúť v škole naplno svoj potenciál.
Kritici navrhovali, aby začalo Fínsko robiť to, čo väčšina vyspelého sveta – zvýšiť štandardy,
pozorne zaznamenávať akademické úspechy študentov, umožniť rodičom výber školy pre svoje
dieťa a založiť špeciálne školy pre nadané deti. Aké bolo prekvapenie, keď napriek absencii týchto –
podľa nich na pokrok nevyhnutných krokov – Fínsko ukázalo v testoch PISA celému svetu chrbát.

 
Z veľkej Ameriky do malého Fínska

A práve z USA, ktoré bolo jedným z vzorov spomínaného kritického krídla, sa v roku 2013 mladý
učiteľ prvého stupňa vydal za oceán do drobnej škandinávskej krajiny naberať skúsenosti. Autor
knihy Teach like Finland Tim Walker mohol odsledovať na vlastné oči a na vlastnej koži vyskúšať
praktický výsledok vyššie spomínaných prístupov vo vzdelávaní, keď sa so svojou fínskou
manželkou a dvoma malými deťmi presťahoval do Helsínk.

Nielenže tu dva roky učil na štátnej škole, ale okrem toho v rámci výskumu pozoroval vyučovanie
na školách po celom Fínsku a diskutoval s mnohými učiteľmi. Naučil sa od nich rôzne prístupy,
ktoré sa dajú aplikovať hocikde na svete.

Napríklad to, že ani mozog žiakov ani učiteľov nemôže fungovať celý deň naplno prakticky bez
prestávky a oddych má blahodarný účinok na schopnosť originálne myslieť a lepšie sa sústrediť. A
tiež, že zakomponovaním faktoru radosti do učenia sa výrazne zvyšuje úroveň nasávania informácií,
ich zapamätávanie a schopnosť ďalej ich využívať.

Obsah toho, čo sa naučil, rozdelil Tim do piatich hlavných oblastí – kapitol (Pohoda,
Spolupatričnosť, Samostatnosť, Majstrovstvo, Vnútorné nastavenie). Jednotlivé podkapitoly majú
výborné oči-otvárajúce názvy, ktoré už samy osebe naznačujú, čo je v dobrej škole dôležité.

Napríklad: Naplánujte mozgu prestávky, Dýchajte čerstvý vzduch, Vybehnite do divočiny. Alebo:
Spoznajte každé dieťa, Hrajte sa so študentmi, Oslavujte s nimi úspechy v učení, Splňte si triedny
sen, Zrušte šikanu. A ďalej: Začnite slobodou. Ponúknite im viac možností. Prepojte učenie s
realitou. Vyžadujte zodpovednosť.

Prípadne: Naučte ich základy. Vneste do učenia hudbu. Koučujte ich. Diskutujte o známkach. A
napokon: Všímajte si, ako všetko nadväzuje. Spolupracujte pri káve. Zavolajte si expertov. Cez
prázdniny si vyprázdnite hlavu. A hlavne – nezabúdajte na radosť!

Čo poviete, nezišli by sa takéto nápovedy aj v slovenských školách. Že vraj na to nie je čas?
Prostriedky? Systém nedovolí? V nitrianskych Makovičkách si na tieto veci čas vždy spravia a
pritom sa to nenaučili nikde vo Fínsku, prišli k tomuto štýlu učenia intuitívne na základe
dlhoročných skúseností.

( Autor článku: Vladimíra Bukerová)

Read more

Reč učiteľa

20171206_105832

Komenský ďalej píše: Aby tvorili samostatne, treba nechať žiakov objasňovať pravidlá , uvádzať príklady, vysvetliť svoje závery. Aby sa žiaci medzi sebou počúvali, opravovali, učiteľ nechá posúdiť celú triedu. Z práce druhých, tak žiaci poznávajú rôznorodosť názorov, porovnávajú, spoločne sa obohacujú a bystria si myseľ.

Sem smeruje i naša snaha. Aj v našej škole sa snažíme o takúto pracovnú atmosféru. Naše deti majú Majku, Vladku a Silviu – tri učiteľky, ktoré sú im k dispozícii počas dňa, s ktorými sa učia a trávia svoj deň. Majka je učiteľkou už tridsať rokov. Svoj vrúcny vzťah k deťom, trpezlivosť a múdre vedenie žiaka nám odovzdáva práve cez svoje rozhovory s deťmi a my sme radi, že môžeme každý deň nasávať, pozorovať a učiť sa spolu s nimi.

Rozhodla som sa preto zapísať reč učiteľa – to, čo Majka hovorí, aj pre Vás. Nuž, pravda, všetko sa nedá. V triede na hodine matematiky som sedela vzadu, za zástenou, nebolo ma vidieť. Dúfam, že Vám moje zápisky poodhalia kúsok z atmosféry v našej škole, a že sa Vám cez ich útržkovitosť podarí vycítiť to najdôležitejšie:

…..

Vidíš, dali sme hlavy dohromady a už nám to ide. 

Dobre, kto už pochopil, čo má robiť, povie nám.

 

No a teraz poďte sem všetci. Počúvajte a pozrite sa. Sú tu cestičky. Kam vedie táto cestička? Sú tu rôzne kombinácie. A pozor, táto je komplikovaná. Pozri, sú tu rôzne cestičky.

Ako sa ti zdá táto? … Zaujímavé.

Skúsme sa dostať po tejto cestičke….alebo: kde by si chcel ísť ty?

Takže teraz si skúšame… Výborne, Zorka už ide, už vie čítať cestičky.

Keď si sa už zahrala s cestičkami, je tu pripravená táto úloha s orieškami.

 

Zatiaľ je to dobre. Rozumieš tomu. Čo sa teším.

Teraz to už vieš, teraz to je ľahké. Spokojná? … Zvládla si to!

 

Toto je naša krásna matematika. A zajtra sa naučíme jednu hru: budeme cestovať autobusom.

Tretiaci, poďte mi ukázať, čo ste urobili. No, ukážte sa. Aké to bolo?

Ktoré bolo ľahké, ktoré ťažké?

Máte dobrý prvý stĺpec. Toto ste nejako prehliadli…..to je deleno. Kde máme tabuľku?

Vidíš, toto prvé máš dobre, okrem…Ale toto máš dobre….a tu si ešte nespočítala.

Ešte sa musíme doučiť delene.

 

Ellie položila krásnu otázku.

 

Začal si zvláštne, že nechceš, a potom si si uvedomil, že treba. Aj ja som si veľa vecí všimla.

Je dôležité si všímať, ale všetko sa naraz nedá….

 

Ako sa dohodneme, tak bude.

Bolo to ťažké? Čo bolo najťažšie? Čo nám pomohlo? …áno, keď sme si ju nakreslili, zvýraznili….   Tak to som zvedavá ako nám to teraz pôjde.

Keď neviem, nebudem sa zdržovať, hľadám úlohy, ktoré viem, potom sa vrátim a opýtam sa.

Keď dáte hlavy dohromady, ..treba rozmýšľať.

 

Ako ste to počítali? A keď sa opýtam prečo? Bez toho, žeby sme sa báli , vyriešili sme to.

Vedeli by sme to teraz takto? Dalo by sa?

Všimli ste si ako sme si túto úlohu rozdelili? Potom ste to už vedeli.

Povedzte mi, ako sme to delili….

Výsledky už viete, keď náhodou neviete, máte tabuľku a rozumiete úlohe. Už to len treba zapísať. Bežte si to zapísať. Treba čítať. Musíš čítať.

 

Máte to výborne. Ukážeme a zistí, že je to ľahučké. On rýchlo zistí, že je to ľahučké.

Veď to vieš. No vidíš. Výborne. Však ty to vieš. Choď si robiť sama, lebo to vieš.

Počítať vieš perfektne.

 

Môžete stavať spolu. Viac hláv, viac rozumu.

Dnes si pochopil aj toto aj toto. Ale toto sa mi nezdá. … Nič, v poriadku, len si sa jedno pomýlil. Jedna chybička maličká.

Toto ťa asi mýli…choď si to vyskúšať. Áno, viem. Je to trošku zložitejšie. Musíme si to predstaviť takto… Už si druháčka. Treba si porozmýšľať. Budeme viac rozmýšľať.

……

…..lebo reč učiteľa ovplyvní ako sa žiaci cítia, aké postoje zaujímajú k sebe i k danej problematike a v konečnom dôsledku určí koľko sa deti naučia. Dobrý učiteľ sa veľa pýta a menej vysvetľuje, tým otvára priestor pre deti. Pre dieťa je v škole najdôležitejší vzťah s učiteľom a so spolužiakmi a ten sa buduje vo vzájomnom rozhovore.

Read more